هاست ورد پرس خارج

هاست ورد پرس خارج

H - GR - WordPress - 500
 • 500Mb فضای میزبانی
 • 120GB ترافیک سالیانه
 • ندارد تعداد زیر دامنه
 • ندارد تعداد پارک دامنه
H - GR - WordPress - 1
 • 1GB فضای میزبانی
 • 240GB ترافیک سالیانه
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • ندارد تعداد پارک دامنه
H - GR - WordPress - 2
 • 2GB فضای میزبانی
 • 480GB ترافیک سالیانه
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • ندارد تعداد پارک دامنه
H - GR - WordPress - 5
 • 5GB فضای میزبانی
 • 1200GB ترافیک سالیانه
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • 5 تعداد پارک دامنه
H - GR - WordPress - 10
 • 10 گیگ فضای میزبانی
 • 400GB پهنای باند
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • 10 تعداد پارک دامنه