سرور اختصاصی ایران

پلان 1
 • Dual Xeon® E5 CPU
 • 8GB - DDR3 RAM
 • 512GB SSD H.D.D
 • 1GBps port
 • Unlimited Traffic Upload
 • 500GB Traffic Download
پلان 2 0 موجود است
 • Xeon - E3 CPU
 • 16GB - DDR3 RAM
 • 2TB SATA H.D.D
 • 1GBps port
 • Unlimited Traffic Upload
 • 500GB Traffic Download
پلان 3 1 موجود است
 • Dual Xeon® E5 CPU
 • 16GB - DDR3 RAM
 • 500GB SSD H.D.D
 • 1GBps port
 • Unlimited Traffic Upload
 • 500GB Traffic Download
پلان 4 0 موجود است
 • Xeon - E3 CPU
 • 16GB - DDR3 RAM
 • 6TB SATA H.D.D
 • 1GBps port
 • Unlimited Traffic Upload
 • 500GB Traffic Download
پلان 6 0 موجود است
 • Xeon - E3 CPU
 • 16GB - DDR3 RAM
 • 14TB SATA H.D.D
 • 1GBps port
 • Unlimited Traffic Upload
 • 500GB Traffic Download
پلان 5
 • Dual Xeon® E5 CPU
 • 32GB RAM
 • 1TB SSD H.D.D
 • 1 - 10 GBps port
 • Unlimited Traffic Upload
 • 500GB Traffic Download
پلان 7
 • Dual Xeon® E5 CPU
 • 64GB RAM
 • 1TB SSD H.D.D
 • 1 - 10 GBps port
 • Unlimited Traffic Upload
 • 500GB Traffic Download
پلان 8 0 موجود است
 • Xeon - E3 CPU
 • 32GB - DDR3 RAM
 • 28TB SATA H.D.D
 • 1GBps port
 • Unlimited Traffic Upload
 • 500GB Traffic Download