هاست سی پنل ایران

H-IR - 500MB
 • 500MB فضای میزبانی
 • 120GB ترافیک سالیانه
 • ندارد تعداد زیر دامنه
 • ندارد تعداد پارک دامنه
H-IR - 1GB
 • 1GB فضای میزبانی
 • 240GB ترافیک سالیانه
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • ندارد تعداد پارک دامنه
H-IR - 2GB
 • 2GB فضای میزبانی
 • 480GB ترافیک سالیانه
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • ندارد تعداد پارک دامنه
H-IR - 5GB
 • 5GB فضای میزبانی
 • 1200GB ترافیک سالیانه
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • 5 تعداد پارک دامنه
H-IR - 7GB
 • 7GB فضای میزبانی
 • 200GB پهنای باند
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • 5 تعداد پارک دامنه
H-IR - 10GB
 • 10GB فضای میزبانی
 • 400GB پهنای باند
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • 10 تعداد پارک دامنه