سرور اختصاصی آلمان

HEL-I7-H4
 • Intel Core i7-7700 CPU
 • 64GB DDR4 RAM
 • 2x 4TB H.D.D
 • 1 Gps PORT
 • Unlimited Traffic
 • 1IP IPv4
SX64

پرداخت سه ماهه بدون هزینه راه اندازی

 • AMD Ryzen™ 5 3600 CPU
 • 64GB DDR4 ECC RAM
 • 4x 16 TB HDD H.D.D
 • 1 Gps PORT
 • Unlimited Traffic
 • 1IP IPv4
FSN-I7-H6
 • Intel Core i7-7700 CPU
 • 64GB DDR4 RAM
 • 2x 6TB H.D.D
 • 1 Gps PORT
 • Unlimited Traffic
 • 1IP IPv4
FSN-I7-H6
 • Intel Core i7-8700 CPU
 • 64GB DDR4 RAM
 • 2x 6TB H.D.D
 • 1 Gps PORT
 • Unlimited Traffic
 • 1IP IPv4
SX134

پرداخت سه ماهه بدون هزینه راه اندازی

 • AMD Ryzen™ 7 3700X CPU
 • 128GB DDR4 ECC RAM
 • 10x 16 TB HDD H.D.D
 • 2x 960 GB SSD NVMe
 • 1 Gps PORT
 • Unlimited Traffic
 • 1IP IPv4
FSN-E5-H2
 • Intel Xeon E5-1650V3 CPU
 • 128GB DDR4 RAM
 • 2x 2TB H.D.D
 • 1 Gps PORT
 • Unlimited Traffic
 • 1IP IPv4
FSN-I7-H8
 • Intel Core i7-8700 CPU
 • 64GB DDR4 RAM
 • 2 x 8 TB H.D.D
 • 1 Gps PORT
 • Unlimited Traffic
 • 1IP IPv4
FSN-E3-H4
 • Intel Xeon E3-1275v5 CPU
 • 64GB RAM
 • 2x 4TB HDD H.D.D
 • 1 Gps PORT
 • Unlimited Traffic
 • 1IP IPv4
FSN-E-H8
 • Intel XEON E-2176G CPU
 • 64GB RAM
 • 2*8TB H.D.D
 • 1Gps PORT
 • Unlimited Traffic
 • 1IP IPv4
FSN-I7-H8
 • Intel Core i7-8700 CPU
 • 128GB RAM
 • 2*8TB H.D.D
 • 1GB PORT
 • Unlimited Traffic
 • 1IP IPv4
FSN-AMD-H10
 • AMD Ryzen 7 3700X CPU
 • 64GB RAM
 • 2*10TB H.D.D
 • 1 Gps PORT
 • Unlimited Traffic
 • 1IP IPv4
FSN-i9-H8
 • Intel Core i9-9900K CPU
 • 64GB RAM
 • 2x 8TB HDD H.D.D
 • 1 Gps PORT
 • Unlimited Traffic
 • 1IP IPv4