سرور مجازی آلمان

سرور مجازی آلمان

یافتن محصولات و سرویس ها


VPS - 256 - GR
CPU : I7-920
RAM : 256MB
H.D.D : 10GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
15,000Toman ماهانه
43,800Toman سه ماهه
75,200Toman شش ماهه
136,500Toman سالانه

VPS - 512 - GR
CPU : I7-920
RAM : 512MB
H.D.D : 10GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
19,000Toman ماهانه
53,300Toman سه ماهه
95,200Toman شش ماهه
172,900Toman سالانه

VPS - 768 - GR
CPU : I7-920
RAM : 768MB
H.D.D : 21GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
23,000Toman ماهانه
67,300Toman سه ماهه
129,200Toman شش ماهه
222,900Toman سالانه

VPS - 1024 - GR
CPU : I7-920
RAM : 1024MB
H.D.D : 20GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
28,000Toman ماهانه
79,400Toman سه ماهه
141,300Toman شش ماهه
254,800Toman سالانه

VPS - 1536 - GR
CPU : I7-920
RAM : 1536MB
H.D.D : 20GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
33,000Toman ماهانه
94,400Toman سه ماهه
177,700Toman شش ماهه
314,800Toman سالانه

VPS - 2048 - GR
CPU : I7-920
RAM : 2048MB
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
40,000Toman ماهانه
114,400Toman سه ماهه
215,500Toman شش ماهه
399,000Toman سالانه

VPS - 3072 - GR
CPU : I7-920
RAM : 3072MB
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
56,000Toman ماهانه
159,999Toman سه ماهه
299,999Toman شش ماهه
555,555Toman سالانه

VPS - 4096 - GR
CPU : I7-920
RAM : 4096MB
H.D.D : 100GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
70,000Toman ماهانه
195,260Toman سه ماهه
382,160Toman شش ماهه
692,600Toman سالانه

VPS - 6144 - GR
CPU : XEON
RAM : 6144MB
H.D.D : 100GB
PORT : 1000MB
TRAFIC : unlimited
99,000Toman ماهانه
277,700Toman سه ماهه
511,100Toman شش ماهه
930,000Toman سالانه

VPS - 8192 - GR
CPU : I7-920
RAM : 8192MB
H.D.D : 100GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
129,000Toman ماهانه
357,260Toman سه ماهه
641,160Toman شش ماهه
999,900Toman سالانه

VDS - GR
CPU : xeon
RAM : 12GB
H.D.D : 2TB
PORT : 1000MB
IP : 3
bandwidth : Unlimited
150,000Toman ماهانه
410,000Toman سه ماهه
750,000Toman شش ماهه

Powered by WHMCompleteSolution