سرور اختصاصی استرالیا ovh

AU- Rise-APAC-R32-1T

پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی

 • Intel Xeon E3-1245v5 - 4c/8t - 3.5GHz /3.9GHz CPU
 • 32GB DDR4 ECC 2133MHz RAM
 • 2x480GB SSD SATA Soft RAID H.D.D
 • 250Mbit/s - Limited traffic 10TB Bandwidth
AU- Rise-APAC-1-R32-1T

پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی

 • Intel Xeon E3-1230v6 - 4c/8t - 3.5GHz/3.9GHz CPU
 • 32GB DDR4 ECC 2133MHz RAM
 • 2x450GB SSD NVMe Soft RAID H.D.D
 • 500Mbit/s - Limited traffic 10TB Bandwidth
AU- Rise-APAC-1-R32-4T

پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی

 • Intel Xeon E3-1230v6 - 4c/8t - 3.5GHz/3.9GHz CPU
 • 32GB DDR4 ECC 2133MHz RAM
 • 2x1.92TB SSD NVMe Soft RAID H.D.D
 • 500Mbit/s - Limited traffic 10TB Bandwidth
AU- Rise-APAC-R32-4T

پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی

 • Intel Xeon E3-1245v5 - 4c/8t - 3.5GHz/3.9GHz CPU
 • 32GB DDR4 ECC 2133MHz RAM
 • 2x2TB HDD SATA Soft RAID H.D.D
 • 250Mbit/s - Limited traffic 10TB Bandwidth
AU- Rise-APAC-1-R64-4T

پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی

 • Intel Xeon E3-1230v6 - 4c/8t - 3.5GHz/3.9GHz CPU
 • 64GB DDR4 ECC 2133MHz RAM
 • 2x1.92TB SSD NVMe Soft RAID H.D.D
 • 500Mbit/s - Limited traffic 10TB Bandwidth
AU- Rise-APAC-1-R64-4T

پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی

 • Intel Xeon E3-1230v6 - 4c/8t - 3.5GHz/3.9GHz CPU
 • 64GB DDR4 ECC 2133MHz RAM
 • 2x2TB HDD SATA Soft RAID H.D.D
 • 500Mbit/s - Limited traffic 10TB Bandwidth
AU- Rise-APAC-1-R32-4T

پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی

 • Intel Xeon E3-1230v6 - 4c/8t - 3.5GHz/3.9GHz CPU
 • 32GB DDR4 ECC 2133MHz RAM
 • 2x2TB HDD SATA Soft RAID H.D.D
 • 500Mbit/s - Limited traffic 10TB Bandwidth
AU- Rise-APAC-1-R64-1T

پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی

 • Intel Xeon E3-1230v6 - 4c/8t - 3.5GHz/3.9GHz CPU
 • 64GB DDR4 ECC 2133MHz RAM
 • 2x450GB SSD NVMe Soft RAID H.D.D
 • 500Mbit/s - Limited traffic 10TB Bandwidth
AU- Advance-APAC-R64-8T

پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی

 • Intel Xeon-E 2136 - 6c/12t - 3.3GHz/4.5GHz CPU
 • 64GB DDR4 ECC 2666MHz RAM
 • 2x4TB HDD SATA Soft RAID H.D.D
 • 500Mbit/s - Limited traffic 10TB Bandwidth
AU- Advance-APAC-R32-1T

پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی

 • Intel Xeon-E 2136 - 6c/12t - 3.3GHz/4.5GHz CPU
 • 32GB DDR4 ECC 2666MHz RAM
 • 2x500GB SSD NVMe Soft RAID H.D.D
 • 1Gbit/s - Limited traffic 25TB Bandwidth
AU- Advance-APAC-R32-2T

پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی

 • Intel Xeon-E 2136 - 6c/12t - 3.3GHz/4.5GHz CPU
 • 32GB DDR4 ECC 2666MHz RAM
 • 2x1TB SSD NVMe Soft RAID H.D.D
 • 1Gbit/s - Limited traffic 25TB Bandwidth
AU- Advance-APAC-R64-1T

پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی

 • Intel Xeon-E 2136 - 6c/12t - 3.3GHz/4.5GHz CPU
 • 64GB DDR4 ECC 2666MHz RAM
 • 2x500GB SSD NVMe Soft RAID H.D.D
 • 1Gbit/s - Limited traffic 25TB Bandwidth
AU- Advance-APAC-R32-8T

پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی

 • Intel Xeon-E 2136 - 6c/12t - 3.3GHz/4.5GHz CPU
 • 32GB DDR4 ECC 2666MHz RAM
 • 2x4TB HDD SATA Soft RAID H.D.D
 • 1Gbit/s - Limited traffic 25TB Bandwidth
AU-FS-48T-R64-48T
 • Intel Xeon E5 2620v3 - 6c/12t - 2.4GHz/3.2GHz CPU
 • 64GB DDR4 ECC 1866MHz RAM
 • 12x4TB HDD SAS Soft RAID H.D.D
 • 500Mbit/s - Limited traffic 10TB Bandwidth
AU- FS-48T-R64-48T
 • Intel Xeon E5 2620v3 - 6c/12t - 2.4GHz/3.2GHz CPU
 • 64GB DDR4 ECC 1866MHz RAM
 • 12x4TB HDD SAS Hard RAID H.D.D
 • 500Mbit/s - Limited traffic 10TB Bandwidth
AU-FS-72T-R64-72T
 • Intel Xeon E5 2620v3 - 6c/12t - 2.4GHz/3.2GHz CPU
 • 64GB DDR4 ECC 1866MHz RAM
 • 12x6TB HDD SAS +1x160GB SSD SATA Hard RAID H.D.D
 • 500Mbit/s - Limited traffic 10TB Bandwidth
AU- Game-1-R32-1T

پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی

 • AMD Ryzen 5 5600X - 6c/12t - 3.7GHz/4.6GHz CPU
 • 32GB DDR4 ECC 2666MHz RAM
 • 2x500GB SSD NVMe Soft RAID H.D.D
 • 1Gbit/s - Limited traffic 25TB Bandwidth
AU- Game-1-R64-1T

پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی

 • AMD Ryzen 5 5600X - 6c/12t - 3.7GHz/4.6GHz CPU
 • 64GB DDR4 ECC 2666MHz RAM
 • 2x500GB SSD NVMe Soft RAID H.D.D
 • 1Gbit/s - Limited traffic 25TB Bandwidth
AU- Rise-APAC-R64-1T

پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی

 • Intel Xeon E3-1245v5 - 4c/8t - 3.5GHz/3.9GHz CPU
 • 64GB DDR4 ECC 2133MHz RAM
 • 2x480GB SSD SATA Soft RAID H.D.D
 • 250Mbit/s - Limited traffic 10TB Bandwidth
AU-Rise-APAC-R64-4T

پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی

 • Intel Xeon E3-1245v5 - 4c/8t - 3.5GHz/3.9GHz CPU
 • 64GB DDR4 ECC 2133MHz RAM
 • 2x2TB HDD SATA Soft RAID H.D.D
 • 250Mbit/s - Limited traffic 10TB Bandwidth