هاست پر بازدید سی پنل ایران

host - 1GB - Gold - IR
 • 1Gb فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
host - 2GB - Gold - IR
 • 2Gb فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
host - 5GB - Gold - IR
 • 5Gb فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
host - 7GB - Gold - IR
 • 7Gb فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
host - 10GB - Gold - IR
 • 10Gb فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
host - 25GB - Gold - IR
 • 25Gb فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود تعداد پارک دامنه