سرور مجازی اقتصادی

سرور مجازی اقتصادی

VPS-Eco-1024 0 موجود است

.سرور مجازی اقتصادی سرویسی است منحصرا برای سیستم عامل لینوکس و سیستم عامل های سبک دیگر
.این سرویس در موقعیت اتفاقی قرار دارد و به این معنی که در هر سروری که ای پی خالی بیشتری موجود داشته باشیم به شما ارائه میدهیم و انتخابی نیست
.در صورت نیاز به لوکیشن خاص لطفا لوکیشن مد نظرتان را در پایین انتخاب کنید
-----------------------------------------------

 • سرور های مجازی اقتصادی برای سیستم عامل ویندوز مناسب نمیباشند اگر سیستم عامل ویندوز میخواهید پلن هایی با منابع بیشتر انتخاب کنید .نکته
 • 1 core (1000 MHZ) CPU
 • 1GB RAM
 • 40 GB H.D.D
 • 1Gbps PORT
 • 1 IP
 • 2 TB Bandwidth
VPS-Eco-2048 0 موجود است

.سرور مجازی اقتصادی سرویسی است منحصرا برای سیستم عامل لینوکس و سیستم عامل های سبک دیگر
.این سرویس در موقعیت اتفاقی قرار دارد و به این معنی که در هر سروری که ای پی خالی بیشتری موجود داشته باشیم به شما ارائه میدهیم و انتخابی نیست
.در صورت نیاز به لوکیشن خاص لطفا لوکیشن مد نظرتان را در پایین انتخاب کنید
-----------------------------------------------

 • سرور های مجازی اقتصادی برای سیستم عامل ویندوز مناسب نمیباشند اگر سیستم عامل ویندوز میخواهید پلن هایی با منابع بیشتر انتخاب کنید .نکته
 • 2 core (1200 MHZ) CPU
 • 2GB RAM
 • 40 GB H.D.D
 • 1Gbps PORT
 • 1 IP
 • 2 TB Bandwidth
VPS-Eco-3072 5 موجود است

.سرور مجازی اقتصادی سرویسی است منحصرا برای سیستم عامل لینوکس و سیستم عامل های سبک دیگر
.این سرویس در موقعیت اتفاقی قرار دارد و به این معنی که در هر سروری که ای پی خالی بیشتری موجود داشته باشیم به شما ارائه میدهیم و انتخابی نیست
.در صورت نیاز به لوکیشن خاص لطفا لوکیشن مد نظرتان را در پایین انتخاب کنید
-----------------------------------------------

 • سرور های مجازی اقتصادی برای سیستم عامل ویندوز مناسب نمیباشند اگر سیستم عامل ویندوز میخواهید پلن هایی با منابع بیشتر انتخاب کنید .نکته
 • 3 core (1400 MHZ) CPU
 • 3GB RAM
 • 40 GB H.D.D
 • 1Gbps PORT
 • 1 IP
 • 2 TB Bandwidth
VPS-Eco-4096 8 موجود است

.سرور مجازی اقتصادی سرویسی است منحصرا برای سیستم عامل لینوکس و سیستم عامل های سبک دیگر
.این سرویس در موقعیت اتفاقی قرار دارد و به این معنی که در هر سروری که ای پی خالی بیشتری موجود داشته باشیم به شما ارائه میدهیم و انتخابی نیست
.در صورت نیاز به لوکیشن خاص لطفا لوکیشن مد نظرتان را در پایین انتخاب کنید
-----------------------------------------------

 • سرور های مجازی اقتصادی برای سیستم عامل ویندوز مناسب نمیباشند اگر سیستم عامل ویندوز میخواهید پلن هایی با منابع بیشتر انتخاب کنید .نکته
 • 4 core (1600 MHZ) CPU
 • 4GB RAM
 • 40 GB H.D.D
 • 1Gbps PORT
 • 1 IP
 • 2 TB Bandwidth