هاست دایرکت ادمین ایران

Direct Admin - 1GB - IR
 • 1GB فضای میزبانی
 • 240GB ترافیک سالیانه
 • ندارد تعداد زیر دامنه
 • ندارد تعداد پارک دامنه
Direct Admin - 2GB - IR
 • 2GB فضای میزبانی
 • 480GB ترافیک سالیانه
 • 5 تعداد زیر دامنه
 • ندارد تعداد پارک دامنه
Direct Admin - 5GB - IR
 • 5GB فضای میزبانی
 • 1200GB ترافیک سالیانه
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • 2 تعداد پارک دامنه
Direct Admin - 7GB - IR
 • 7GB فضای میزبانی
 • 100GB ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • 2 تعداد پارک دامنه
Direct Admin - 10GB - IR
 • 10GB فضای میزبانی
 • 200GB ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • 2 تعداد پارک دامنه
Direct Admin - 15GB - IR
 • 15GB فضای میزبانی
 • 200GB ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • 2 تعداد پارک دامنه