سرور مجازی استرالیا ssd

سرور مجازی استرالیا ssd

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


VPS - 512 - SSD - AU
CPU: 1 core 900 MHZ
RAM: 512MB
H.D.D: 21GB SSD
PORT: 1000MB
TRAFIC: 50GB

327,000Toman سه ماهه
614,000Toman شش ماهه
1,160,000Toman سالانه

VPS - 1024 - SSD - AU
CPU : 1 core 1200 MHZ
RAM : 1024MB
H.D.D : 23GB SSD
PORT : 1000MB
bandwidth : 50GB
159,000Toman ماهانه
430,000Toman سه ماهه
830,000Toman شش ماهه
1,530,000Toman سالانه

VPS - 1536 - SSD - AU
CPU : 1 core 1200 MHZ
RAM : 1536MB
H.D.D : 23GB SSD
PORT : 1000MB
bandwidth : 50GB
179,000Toman ماهانه
517,700Toman سه ماهه
991,000Toman شش ماهه
1,850,000Toman سالانه

VPS - 2048 - SSD - AU
CPU : 2 core 1600 MHZ
RAM : 2048MB
H.D.D : 40GB SSD
PORT : 1000MB
bandwidth : 80GB
219,000Toman ماهانه
627,000Toman سه ماهه
1,171,000Toman شش ماهه
2,260,000Toman سالانه

VPS - 3072 - SSD - AU
CPU : 2 core 2000 MHZ
RAM : 3072MB
H.D.D : 40GB SSD
PORT : 1000MB
bandwidth : 90GB
Free license: CPanel or Direct Admin
280,000Toman ماهانه
840,000Toman سه ماهه
1,580,000Toman شش ماهه
2,860,000Toman سالانه

VPS - 4096 - SSD - AU
CPU : 3 core 2500 MHZ
RAM : 4096MB
H.D.D : 40GB SSD
PORT : 1000MB
bandwidth : 90GB
Free license: CPanel or Direct Admin
380,000Toman ماهانه
1,040,000Toman سه ماهه
1,980,000Toman شش ماهه
3,760,000Toman سالانه

VPS - 6144 - SSD - AU
CPU : 3 core 3000 MHZ
RAM : 6144MB
H.D.D : 40GB SSD
PORT : 1000MB
bandwidth : 150GB
Free license: CPanel or Direct Admin
485,000Toman ماهانه
1,305,000Toman سه ماهه
2,530,000Toman شش ماهه
4,860,000Toman سالانه

VPS - 8192 - SSD - AU
CPU : 3 core 3000 MHZ
RAM : 8192MB
H.D.D : 40GB SSD
PORT : 1000MB
bandwidth : 150GB
Free license: CPanel or Direct Admin
630,000Toman ماهانه
1,790,000Toman سه ماهه
3,380,000Toman شش ماهه
6,360,000Toman سالانه

Powered by WHMCompleteSolution