سرورهای اختصاصی انگلستان

یافتن محصولات و سرویس ها


D10-210 - 16GB - UK
CPU : X3450 - 4Cor
RAM : 16GB
H.D.D : 4TB SATA or 500GB SSD
PORT : 1GB
Traffic : Unlimited
IPv4 : 5IP
License : Free Direct Admin
320,000Toman ماهانه

D10-220SR - 32TB - UK
CPU : X3470 - 4Cor
RAM : 16GB
H.D.D : 32TB SATA
PORT : 1GB
Traffic : Unlimited
IPv4 : 5IP
License : Free Direct Admin
992,000Toman ماهانه

D10-220ST - 12TB - UK
CPU : X3470 - 4Cor
RAM : 16GB
H.D.D : 12TB SAS
PORT : 1GB
Traffic : Unlimited
IPv4 : 5IP
License : Free Direct Admin
569,000Toman ماهانه

D10-240 - 16GB - UK
CPU : E3-1230 - 4Cor
RAM : 16GB
H.D.D : 4TB SATA or 500GB SSD
PORT : 1GB
Traffic : Unlimited
IPv4 : 5IP
License : Free Direct Admin
395,000Toman ماهانه

D10-260 - 32GB - UK
CPU : E3-1240v2 - 4Cor
RAM : 32GB
H.D.D : 4TB SATA or 500GB SSD
PORT : 1GB
Traffic : Unlimited
IPv4 : 5IP
License : Free Direct Admin
440,000Toman ماهانه

D10-310 - 48GB - 6 Cor - UK
CPU : E5-2430 - 6Cor
RAM : 48GB
H.D.D : 4TB SATA + 240GB SSD or 8TB SSHD
PORT : 1GB
Traffic : Unlimited
IPv4 : 5IP
License : Free Direct Admin
575,000Toman ماهانه

D10-410 - 96GB - UK
CPU : Dual E5520 - 8Cor
RAM : 96GB
H.D.D : 4TB SATA + 240GB SSD or 8TB SSHD
PORT : 1GB
Traffic : Unlimited
IPv4 : 5IP
License : Free Direct Admin
759,000Toman ماهانه

D10-430 - 128GB - UK
CPU : E5-2640v3 - 8Cor
RAM : 128GB
H.D.D : 4TB SAS or 8TB SSHD
PORT : 1GB
Traffic : Unlimited
IPv4 : 5IP
License : Free Direct Admin
865,000Toman ماهانه

D10-460SR - 96TB - UK
CPU : E5-2640v3 - 8Cor
RAM : 32GB
H.D.D : 96TB SATA or 72TB SAS
PORT : 1GB
Traffic : Unlimited
IPv4 : 5IP
License : Free Direct Admin
187,000Toman ماهانه

D10-610 - 16Cor - UK
CPU : Dual E5-2670 - 16Cor
RAM : 192GB
H.D.D : 1TB SSD
PORT : 1GB
Traffic : Unlimited
IPv4 : 5IP
License : Free Direct Admin
1,929,000Toman ماهانه

D10-710 - 32Cor - UK
CPU : Quad E5-4620 - 32Cor
RAM : 192GB
H.D.D : 1TB SSD
PORT : 1GB
Traffic : Unlimited
IPv4 : 5IP
License : Free Direct Admin
2,955,000Toman ماهانه

D10-810 - 48Cor - UK
CPU : Quad E5-4657Lv2 - 48Cor
RAM : 192GB
H.D.D : 1TB SSD
PORT : 1GB
Traffic : Unlimited
IPv4 : 5IP
License : Free Direct Admin
4,029,000Toman ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution