سرور مجازی استرالیا

سرور مجازی استرالیا

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


VPS - 1024 - AU - Share
CPU: 1 core 1000 MHZ
RAM: 1024MB - Share
H.D.D: 23GB
PORT: 1000MB
TRAFIC: 50GB
297,000Toman سه ماهه
554,000Toman شش ماهه
1,039,000Toman سالانه

VPS - 2048 - AU - Share
CPU : 2 core 1300 MHZ
RAM : 2048MB - Share
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
TRAFIC : 50GB
119,000Toman ماهانه
339,000Toman سه ماهه
649,000Toman شش ماهه
1,230,000Toman سالانه

VPS - 3072 - AU - Share
CPU: 2 core 1600 MHZ
RAM: 3072MB - Share
H.D.D: 40GB
PORT: 1000MB
TRAFIC: 100GB
179,000Toman ماهانه
509,000Toman سه ماهه
919,000Toman شش ماهه
1,839,000Toman سالانه

VPS - 4096 - AU - Share
CPU: 3 core 1900 MHZ
RAM: 4096MB - Share
H.D.D: 40GB
PORT: 1000MB
TRAFIC: 200GB
219,000Toman ماهانه
609,000Toman سه ماهه
1,179,000Toman شش ماهه
2,239,000Toman سالانه

VPS - 512 - AU
CPU: 1 core 900 MHZ
RAM: 512MB
H.D.D : 21GB
PORT: 1000MB
BandWidth: 50GB
267,000Toman سه ماهه
504,000Toman شش ماهه
959,000Toman سالانه

VPS - 1024 - AU
CPU: 1 core 1200 MHZ
RAM: 1024MB
H.D.D : 23GB
PORT: 1000MB
BandWidth: 50GB
129,000Toman ماهانه
369,000Toman سه ماهه
709,000Toman شش ماهه
1,350,000Toman سالانه

VPS - 2048 - AU
CPU: 2 core 1700 MHZ
RAM: 2048MB
H.D.D : 40GB
PORT: 1000MB
BandWidth: 50GB
189,000Toman ماهانه
539,000Toman سه ماهه
979,000Toman شش ماهه
1,959,000Toman سالانه

VPS - 3072 - AU
CPU : 2 core 2000 MHZ
RAM : 3072MB
H.D.D : 40GB
PORT: 1000MB
BandWidth: 90GB
229,000Toman ماهانه
639,000Toman سه ماهه
1,239,000Toman شش ماهه
2,359,000Toman سالانه

VPS - 4096 - AU
CPU : 3 core 2500 MHZ
RAM: 4096MB
H.D.D : 40GB
PORT: 1000MB
BandWidth: 90GB
Free license: CPanel or Direct Admin
285,000Toman ماهانه
829,000Toman سه ماهه
1,479,000Toman شش ماهه
2,810,000Toman سالانه

VPS - 6144 - AU
CPU: 2 core 3000 MHZ
RAM: 6144MB
H.D.D : 40GB
PORT: 1000MB
BandWidth: 100GB
Free license: CPanel or Direct Admin
380,000Toman ماهانه
1,040,000Toman سه ماهه
1,980,000Toman شش ماهه
3,760,000Toman سالانه

VPS - 8192 - AU
CPU: 4 core 3000 MHZ
RAM: 8192MB
H.D.D : 100GB
PORT: 1000MB
BandWidth: 150GB
Free license: CPanel or Direct Admin
485,000Toman ماهانه
1,305,000Toman سه ماهه
2,530,000Toman شش ماهه
4,860,000Toman سالانه

VDS - AU
CPU: 4 core 3500 MHZ
RAM: 12GB
H.D.D : 400GB
PORT: 1000MB
Traffic: 1000 GB
Free license: CPanel or Direct Admin
6,300,000Toman ماهانه
1,890,000Toman سه ماهه
3,500,000Toman شش ماهه

Powered by WHMCompleteSolution