سرور اختصاصی فرانسه ovh

یافتن محصولات و سرویس ها


E3-SSD-1-16 - FR
CPU : Intel Xeon E3-1225v2 4c / 4t 3.2GHz
RAM : 16GB DDR3 1333 MHz
H.D.D : SoftRaid 3x120 GB SSD
IP Limit : 16 IP
528,000Toman ماهانه

BV-32
CPU: Intel Xeon E3v4 - 4c/8t - min.3GHz /3.5GHz
RAM: 32GB DDR4 ECC 2400 MHz
H.D.D: SoftRaid 2x2TB
250 Mbps bandwidth (burst 1 Gbps ) unlimited
IP Limit : 256 IP
924,000Toman ماهانه

E3-SAT-1-16- FR
CPU : Intel Xeon E3-1225v2 4c / 4t 3.2GHz
RAM : 16GB DDR3 1333 MHz
H.D.D : SoftRaid 2x2TB SATA
IP Limit : 16 IP
399,500Toman ماهانه

HOST-32L
CPU: Intel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.2GHz /2.7GHz
RAM: 32GB DDR4 ECC 2133 MHz
H.D.D: SoftRaid 2x2TB
250 Mbps bandwidth (burst 1 Gbps ) unlimited
IP Limit : 256 IP
996,000Toman ماهانه

E3-SAT-2-32- FR
CPU : Intel Xeon E3-1245v2 4c / 8t 3.4GHz
RAM : 32GB DDR3 ECC 1333 MHz
H.D.D : HardRaid 2x2TB SATA
IP Limit : 16 IP744,000Toman ماهانه

E3-SSD-2-32- FR
CPU : Intel Xeon E3-1225v2 4c / 4t 3.2GHz
RAM : 32GB DDR3 1333 MHz
H.D.D : SoftRaid 3x120 GB SSD
IP Limit : 16 IP


744,000Toman ماهانه

SP-32
CPU: Intel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /4.2GHz
RAM: 32GB DDR4 ECC 2400 MHz
H.D.D: SoftRaid 2x2TB
500 Mbps bandwidth (burst 1 Gbps ) unlimited
IP Limit : 256 IP
1,140,000Toman ماهانه

E3-SAT-3-32- FR
CPU : Intel Xeon E3-1245v2 4c / 8t 3.4GHz
RAM : 32GB DDR3 1333 MHz
H.D.D :SoftRaid 2x2TB SATA
IP Limit : 16 IP


660,000Toman ماهانه

MC-32
CPU: Intel i7-6700K - 4c/8t - 4GHz /4.2GHz
RAM: 32GB DDR4 2133 MHz
H.D.D: SoftRaid 2x480GB SSD
250 Mbps bandwidth (burst 1 Gbps ) unlimited
IP Limit : 256 IP
1,140,000Toman ماهانه

E3-SSD3-16- FR
CPU : Intel Xeon E3-1231v3 4c / 8t 3.4GHz
RAM : 16GB DDR3 ECC 1600 MHz
H.D.D : SoftRaid 2x240 GB SSD
IP Limit : 16 IP
660,000Toman ماهانه

HOST-64L
CPU: Intel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.2GHz /2.7GHz
RAM: 64GB DDR4 ECC 2133 MHz
H.D.D: SoftRaid 2x2TB
250 Mbps bandwidth (burst 1 Gbps ) unlimited
IP Limit : 256 IP
1,140,000Toman ماهانه

BV-64
CPU: Intel Xeon E3v4 - 4c/8t - min.3GHz /3.5GHz
RAM: 64GB DDR4 ECC 2400 MHz
H.D.D: SoftRaid 2x2TB
250 Mbps bandwidth (burst 1 Gbps ) unlimited
IP Limit : 256 IP
1,262,500Toman ماهانه

E3-SSD-5-32- FR
CPU : Intel Xeon E3-1245v2 4c / 8t 3.4GHz
RAM : 32GB DDR3 1333 MHz
H.D.D : SoftRaid 2x240 GB SSD
IP Limit : 16 IP660,000Toman ماهانه

HOST-32H
CPU: Intel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /2.6GHz
RAM: 32GB DDR4 ECC 2133 MHz
H.D.D: SoftRaid 2x2TB
250 Mbps bandwidth (burst 3 Gbps ) unlimited
IP Limit : 256 IP
1,412,500Toman ماهانه

E3-SAT3-16- FR
CPU : Intel Xeon E3-1231v3 4c / 8t 3.4GHz
RAM : 16GB DDR3 ECC 1600 MHz
H.D.D : SoftRaid 2x2TB SATA
IP Limit : 16 IP


660,000Toman ماهانه

EG-32
CPU: Intel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /4.2GHz
RAM: 32GB DDR4 ECC 2133 MHz
H.D.D: SoftRaid 2x4TB
500 Mbps bandwidth (burst 1 Gbps ) unlimited
IP Limit : 256 IP
1,500,000Toman ماهانه

STOR-24T
CPU: Intel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz
RAM: 16GB DDR4 ECC 2133MHz
H.D.D: SoftRaid 4x6TB
500 Mbps bandwidth (burst 1 Gbps ) unlimited
IP Limit : 256 IP
1,475,000Toman ماهانه

SP-64
CPU: Intel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /4.2GHz
RAM: 64GB DDR4 ECC 2400 MHz
H.D.D: SoftRaid 2x2TB
500 Mbps bandwidth (burst 1 Gbps ) unlimited
IP Limit : 256 IP
1,488,000Toman ماهانه

MC-64
CPU: Intel i7-7700K - 4c/8t - 4.2GHz /4.5GHz
RAM: 64GB DDR4 2400 MHz
H.D.D: SoftRaid 2x450GB NVMe
250 Mbps bandwidth (burst 1 Gbps ) unlimited
IP Limit : 256 IP
1,560,000Toman ماهانه

E5-SAT-1-64- FR
CPU : Intel Xeon E5-1620 4c / 8t 3.6GHz
RAM : 64GB DDR3 ECC 1600 MHz
H.D.D : SoftRaid 2x2TB SATA
IP Limit : 16 IP


936,000Toman ماهانه

MC-64-OC
CPU: Intel i7-7700K OC - 4c/8t - 4.7GHz /5GHz
RAM: 64GB DDR4 2400 MHz
H.D.D: SoftRaid 2x450GB NVMe
250 Mbps bandwidth (burst 1 Gbps ) unlimited
IP Limit : 256 IP
1,560,000Toman ماهانه

E5v3-SAT-1-32- FR
CPU : Intel Xeon E5-1630v3 4c / 8t 3.7GHz
RAM :32GB DDR4 ECC 2133 MHz
H.D.D : SoftRaid 2x2TB SATA
IP Limit : 16 IP852,000Toman ماهانه

HOST-64H
CPU: Intel Xeon-D 1541 - 8c/16t - 2.1GHz /2.7GHz
RAM: 64GB DDR4 ECC 2133 MHz
H.D.D: SoftRaid 2x2TB
250 Mbps bandwidth (burst 3 Gbps ) unlimited
IP Limit : 256 IP
1,788,000Toman ماهانه

HOST-128L
CPU: Intel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.2GHz /2.7GHz
RAM: 128GB DDR4 ECC 2133 MHz
H.D.D: SoftRaid 2x2TB
250 Mbps bandwidth (burst 1 Gbps ) unlimited
IP Limit : 256 IP
1,788,000Toman ماهانه

E5v3-SSD-1-32- FR
CPU :Intel Xeon E5-1630v3 4c / 8t 3.7GHz
RAM :32GB DDR4 ECC 2133 MHz
H.D.D :SoftRaid 2x480 GB SSD
IP Limit : 16 IP

705,500Toman ماهانه

E3-SAT-2-32
CPU : Intel Xeon E3-1225v2 4c / 4t 3.2GHz
RAM : 32GB DDR3 1333 MHz
H.D.D : SoftRaid 2x2TB SATA


996,000Toman ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution