سرور اختصاصی فرانسه ovh

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


Rise-1-R32-1T
پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی
CPU : Intel Xeon-E 2136 - 6c/12t - 3.3GHz/4.5GHz
RAM : 32GB DDR4 ECC 2666MHz
H.D.D : 2x500GB SSD NVMe Soft RAID
Bandwidth:500Mbit/s unmetered


4,100,000Toman ماهانه + 4,100,000Toman هزینه تنظیم
44,200,000Toman سالانه

Rise-1-R32-1T
CPU : Intel Xeon-E 2136 - 6c/12t - 3.3GHz/4.5GHz
RAM : 32GB DDR4 ECC 2666MHz
H.D.D : 2x500GB SSD NVMe Soft RAID
Bandwidth:500Mbit/s unmetered


4,100,000Toman ماهانه + 4,100,000Toman هزینه تنظیم
44,200,000Toman سالانه

Rise-1-R128-8T
پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی
CPU : Intel Xeon-E 2136 - 6c/12t - 3.3GHz/4.5GHz
RAM : 128GB DDR4 ECC 2666MHz
H.D.D : 2x4TB HDD SATA Soft RAID
Bandwidth:500Mbit/s unmetered


6,500,000Toman ماهانه + 4,100,000Toman هزینه تنظیم
70,400,000Toman سالانه

Rise-2-R64-1T
پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی
CPU : Intel Xeon-D 2141I - 8c/16t - 2.2GHz/3GHz
RAM : 64GB DDR4 ECC 2133MHz
H.D.D : 2x500GB SSD NVMe Soft RAID
Bandwidth:500Mbit/s unmetered


5,550,000Toman ماهانه + 4,750,000Toman هزینه تنظیم
60,050,000Toman سالانه

Advance STOR-1_R32-48T
CPU : AMD Ryzen 5 Pro 3600 - 6c/12t - 3.6GHz/4.2GHz
RAM : 32GB DDR4 ECC 2933MHz
H.D.D : 4x12TB HDD SATA Soft RAID
Bandwidth:1Gbit/s unmetered14,550,000Toman ماهانه + 14,550,000Toman هزینه تنظیم

Advance STOR-1-R32-72T
CPU : AMD Ryzen 5 Pro 3600 - 6c/12t - 3.6GHz/4.2GHz
RAM : 32GB DDR4 ECC 2933MHz
H.D.D : 6x12TB HDD SATA Soft RAID
Bandwidth:1Gbit/s unmetered16,000,000Toman ماهانه + 14,550,000Toman هزینه تنظیم

CA-Advance STOR-1-R64-48T
CPU : AMD Ryzen 5 Pro 3600 - 6c/12t - 3.6GHz/4.2GHz
RAM : 64GB DDR4 ECC 2933MHz
H.D.D :4x12TB HDD SATA Soft RAID
Bandwidth:1Gbit/s unmetered15,700,000Toman ماهانه + 14,550,000Toman هزینه تنظیم

Advance STOR-2-R32-56T
CPU : AMD Ryzen 7 Pro 3700 - 8c/16t- 3.6GHz/4.4GHz
RAM : 32GB DDR4 ECC 2933MHz
H.D.D : 4x14TB HDD SAS Soft RAID
Bandwidth:1Gbit/s unmetered16,100,000Toman ماهانه + 16,100,000Toman هزینه تنظیم

Advance STOR-2-R64-84T
CPU : AMD Ryzen 7 Pro 3700 - 8c/16t- 3.6GHz/4.4GHz
RAM : 64GB DDR4 ECC 2933MHz
H.D.D : 6x14TB HDD SAS Soft RAID
Bandwidth:1Gbit/s unmetered22,050,000Toman ماهانه + 16,100,000Toman هزینه تنظیم

Advance STOR-2-R64-112T
CPU : AMD Ryzen 7 Pro 3700 - 8c/16t- 3.6GHz/4.4GHz
RAM : 64GB DDR4 ECC 2933MHz
H.D.D : 8x14TB HDD SAS Soft RAID
Bandwidth:1Gbit/s unmetered26,900,000Toman ماهانه + 16,100,000Toman هزینه تنظیم

Rise-2-R128-8T
پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی
CPU : Intel Xeon-D 2141I - 8c/16t - 2.2GHz/3GHz
RAM : 128GB DDR4 ECC 2133MHz
H.D.D : 2x4TB HDD SATA Soft RAID
Bandwidth:500Mbit/s unmetered


7,150,000Toman ماهانه + 4,750,000Toman هزینه تنظیم
78,000,000Toman سالانه

Rise-2-R64-8T
پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی
CPU : Intel Xeon-D 2141I - 8c/16t - 2.2GHz/3GHz
RAM : 64GB DDR4 ECC 2133MHz
H.D.D : 2x4TB HDD SATA Soft RAID
Bandwidth:500Mbit/s unmetered


5,550,000Toman ماهانه + 4,750,000Toman هزینه تنظیم
60,050,000Toman سالانه

Rise-2-R32-8T
پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی
CPU : Intel Xeon-D 2141I - 8c/16t - 2.2GHz/3GHz
RAM : 32GB DDR4 ECC 2133MHz
H.D.D : 2x4TB HDD SATA Soft RAID
Bandwidth:500Mbit/s unmetered


4,750,000Toman ماهانه + 4,750,000Toman هزینه تنظیم
51,750,000Toman سالانه

Advance STOR-2-R32-112T
CPU : AMD Ryzen 7 Pro 3700 - 8c/16t- 3.6GHz/4.4GHz
RAM : 32GB DDR4 ECC 2933MHz
H.D.D : 8x14TB HDD SAS Soft RAID
Bandwidth:1Gbit/s unmetered


25,750,000Toman ماهانه + 16,100,000Toman هزینه تنظیم

Rise-2-R128-1T
پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی
CPU : Intel Xeon-D 2141I - 8c/16t - 2.2GHz/3GHz
RAM : 128GB DDR4 ECC 2133MHz
H.D.D : 2x500GB SSD NVMe Soft RAID
Bandwidth:500Mbit/s unmetered


7,150,000Toman ماهانه + 4,750,000Toman هزینه تنظیم
78,000,000Toman سالانه

Rise-3-R32-2T
پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی
CPU : Intel Xeon-E 2288G - 8c/16t - 3.7GHz/5GHz
RAM : 32GB DDR4 ECC 2666MHz
H.D.D : 2x960GB SSD NVMe Soft RAID
Bandwidth:500Mbit/s unmetered


5,200,000Toman ماهانه + 5,200,000Toman هزینه تنظیم
56,600,000Toman سالانه

Rise-3-R32-12T
پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی
CPU : Intel Xeon-E 2288G - 8c/16t - 3.7GHz/5GHz
RAM : 32GB DDR4 ECC 2666MHz
H.D.D :3x4TB HDD SATA Soft RAID
Bandwidth:500Mbit/s unmetered


5,200,000Toman ماهانه + 5,200,000Toman هزینه تنظیم
56,600,000Toman سالانه

Rise-3-R128-2T
پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی
CPU : Intel Xeon-E 2288G - 8c/16t - 3.7GHz/5GHz
RAM : 128GB DDR4 ECC 2666MHz
H.D.D : 2x960GB SSD NVMe Soft RAID
Bandwidth:500Mbit/s unmetered


7,600,000Toman ماهانه + 5,200,000Toman هزینه تنظیم
82,800,000Toman سالانه

Rise-3-R32-4T
CPU : Intel Xeon-E 2288G - 8c/16t - 3.7GHz/5GHz
RAM : 32GB DDR4 ECC 2666MHz
H.D.D : 2x1.92TB SSD NVMe Soft RAID
Bandwidth:500Mbit/s unmetered


8,800,000Toman ماهانه + 5,200,000Toman هزینه تنظیم
95,950,000Toman سالانه

Rise-3-R64-12T
پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی
CPU : Intel Xeon-E 2288G - 8c/16t - 3.7GHz/5GHz
RAM : 64GB DDR4 ECC 2666MHz
H.D.D : 3x4TB HDD SATA Soft RAID
Bandwidth:500Mbit/s unmetered


5,950,000Toman ماهانه + 5,200,000Toman هزینه تنظیم
65,550,000Toman سالانه

Rise-GAME-1-R32-1T
CPU : AMD Ryzen 5 3600X - 6c/12t - 3.8GHz/4.4GHz
RAM : 32GB DDR4 ECC 2666MHz
H.D.D : 2x500GB SSD NVMe Soft RAID
Bandwidth:500Mbit/s unmetered


5,650,000Toman ماهانه + 5,650,000Toman هزینه تنظیم
62,100,000Toman سالانه

GAME-1-R32-1T
CPU : AMD Ryzen 5 5600X - 6c/12t - 3.7GHz/4.6GHz
RAM : 32GB DDR4 ECC 2666MHz
H.D.D : 2x500GB SSD NVMe Soft RAID
Bandwidth:250Mbit/s unmetered (burst 1Gbit/s)


7,200,000Toman ماهانه + 5,650,000Toman هزینه تنظیم
78,700,000Toman سالانه

Rise-3-R64-2T
پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی
CPU : Intel Xeon-E 2288G - 8c/16t - 3.7GHz/5GHz
RAM : 64GB DDR4 ECC 2666MHz
H.D.D : 2x960GB SSD NVMe Soft RAID
Bandwidth:500Mbit/s unmetered


5,950,000Toman ماهانه + 5,200,000Toman هزینه تنظیم
65,550,000Toman سالانه

Rise-3-R128-12T
پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی
CPU : Intel Xeon-E 2288G - 8c/16t - 3.7GHz/5GHz
RAM : 128GB DDR4 ECC 2666MHz
H.D.D : 3x4TB HDD SATA Soft RAID
Bandwidth:500Mbit/s unmetered


7,600,000Toman ماهانه + 5,200,000Toman هزینه تنظیم
82,800,000Toman سالانه

Rise-GAME-1-R64-1T
CPU : AMD Ryzen 5 3600X - 6c/12t - 3.8GHz/4.4GHz
RAM :64GB DDR4 ECC 2666MHz
H.D.D : 2x500GB SSD NVMe Soft RAID
Bandwidth:250Mbit/s unmetered (burst 500Mbit/s)


6,450,000Toman ماهانه + 5,650,000Toman هزینه تنظیم
70,400,000Toman سالانه

Rise-1-R64-1T
پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی
CPU : Intel Xeon-E 2136 - 6c/12t - 3.3GHz/4.5GHz
RAM : 64GB DDR4 ECC 2666MHz
H.D.D : 2x500GB SSD NVMe Soft RAID
Bandwidth:500Mbit/s unmetered


4,900,000Toman ماهانه + 4,100,000Toman هزینه تنظیم
53,150,000Toman سالانه

CA-Rise-1-R32-8T
پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی
CPU :Intel Xeon-E 2136 - 6c/12t - 3.3GHz/4.5GHz
RAM : 32GB DDR4 ECC 2666MHz
H.D.D : 2x4TB HDD SATA Soft RAID
Bandwidth:500Mbit/s unmetered


4,100,000Toman ماهانه + 4,100,000Toman هزینه تنظیم
44,200,000Toman سالانه

Rise-1-R32-8T
پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی
CPU : Intel Xeon-E 2136 - 6c/12t - 3.3GHz/4.5GHz
RAM :32GB DDR4 ECC 2666MHz
H.D.D : 2x4TB HDD SATA Soft RAID
Bandwidth:500Mbit/s unmetered


4,100,000Toman ماهانه + 4,100,000Toman هزینه تنظیم
44,200,000Toman سالانه

Rise-1-R128-1T
پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی
CPU: Intel Xeon-E 2136 - 6c/12t - 3.3GHz/4.5GHz
RAM: 128GB DDR4 ECC 2666MHz
H.D.D: 2x500GB SSD NVMe Soft RAID
Bandwidth:500Mbit/s unmetered

6,500,000Toman ماهانه + 4,100,000Toman هزینه تنظیم
70,400,000Toman سالانه

Rise-1-R32-4T
پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی
CPU : Intel Xeon-E 2136 - 6c/12t - 3.3GHz/4.5GHz
RAM : 32GB DDR4 ECC 2666MHz
H.D.D : 2x1.92TB SSD NVMe Soft RAID
Bandwidth: 500Mbit/s unmetered: 500Mbit/s unmetered


7,700,000Toman ماهانه + 4,100,000Toman هزینه تنظیم
83,500,000Toman سالانه

Rise-1-R64-4T
پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی
CPU :Intel Xeon-E 2136 - 6c/12t - 3.3GHz/4.5GHz
RAM : 64GB DDR4 ECC 2666MHz
H.D.D : 2x1.92TB SSD NVMe Soft RAID
IP Limit : 16 IP
Bandwidth:500Mbit/s unmetered

8,500,000Toman ماهانه + 4,100,000Toman هزینه تنظیم
92,500,000Toman سالانه

Rise-1-R64-8T
پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی
CPU Intel Xeon-E 2136 - 6c/12t - 3.3GHz/4.5GHz
RAM : 64GB DDR4 ECC 2666MHz
H.D.D : 2x4TB HDD SATA Soft RAID
Bandwidth:500Mbit/s unmetered

4,900,000Toman ماهانه + 4,100,000Toman هزینه تنظیم
53,150,000Toman سالانه

Rise-2-R32-1T
پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی
CPU : Intel Xeon-D 2141I - 8c/16t - 2.2GHz/3GHz
RAM :32GB DDR4 ECC 2133MHz
H.D.D :2x500GB SSD NVMe Soft RAID
Bandwidth:500Mbit/s unmetered
4,750,000Toman ماهانه + 4,750,000Toman هزینه تنظیم
51,175,000Toman سالانه

CA- Rise-2-R32-8T
پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی
CPU : Intel Xeon-D 2141I - 8c/16t - 2.2GHz/3GHz
RAM :32GB DDR4 ECC 2133MHz
H.D.D :2x4TB HDD SATA Soft RAID
Bandwidth:500Mbit/s unmetered
4,750,000Toman ماهانه + 4,750,000Toman هزینه تنظیم
51,175,000Toman سالانه

Rise-2-R32-4T
پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی
CPU : Intel Xeon-D 2141I - 8c/16t - 2.2GHz/3GHz
RAM :32GB DDR4 ECC 2133MHz
H.D.D :2x1.92TB SSD NVMe Soft RAID
Bandwidth:500Mbit/s unmetered
8,350,000Toman ماهانه + 4,750,000Toman هزینه تنظیم
91,100,000Toman سالانه

Powered by WHMCompleteSolution