سرور مجازی فرانسه با منابع اختصاصی

یافتن محصولات و سرویس ها


VPS - 256 - FR
CPU : E3-1240
RAM : 256MB
H.D.D : 21GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
32,000Toman ماهانه
89,999Toman سه ماهه
159,999Toman شش ماهه
299,999Toman سالانه

VPS - 512 - FR
CPU : E3-1240
RAM : 512MB
H.D.D : 21GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
39,000Toman ماهانه
109,999Toman سه ماهه
209,999Toman شش ماهه
388,000Toman سالانه

VPS - 768 - FR
CPU : E3-1240
RAM : 768MB
H.D.D : 21GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
54,000Toman ماهانه
149,999Toman سه ماهه
269,999Toman شش ماهه
499,999Toman سالانه

VPS - 1024 - FR
CPU : E3-1240
RAM : 1024MB
H.D.D : 20GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
69,000Toman ماهانه
199,999Toman سه ماهه
339,999Toman شش ماهه
629,999Toman سالانه

VPS - 1536 - FR
CPU : E3-1240
RAM : 1536MB
H.D.D : 20GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
89,000Toman ماهانه
244,444Toman سه ماهه
466,000Toman شش ماهه
888,000Toman سالانه

VPS - 2048 - FR
CPU : E3-1240
RAM : 2048MB
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
109,000Toman ماهانه
299,999Toman سه ماهه
544,444Toman شش ماهه
999,999Toman سالانه

VPS - 3072 - FR
CPU : E3-1240
RAM : 3072MB
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
149,999Toman ماهانه
410,000Toman سه ماهه
780,000Toman شش ماهه
1,400,000Toman سالانه

VPS - 4096 - FR
CPU : E3-1240
RAM : 4096MB
H.D.D : 100GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
190,000Toman ماهانه
530,000Toman سه ماهه
990,000Toman شش ماهه
1,800,000Toman سالانه

VPS - 6144 - FR
CPU : E3-1240
RAM : 6144MB
H.D.D : 100GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
290,000Toman ماهانه
830,000Toman سه ماهه
1,450,000Toman شش ماهه
2,800,000Toman سالانه

VPS - 8192 - FR
CPU : E3-1240
RAM : 8144MB
H.D.D : 100GB
PORT : 1000MB
IP : 1
bandwidth : Unlimited
390,000Toman ماهانه
1,070,000Toman سه ماهه
2,040,000Toman شش ماهه
3,800,000Toman سالانه

VDS - FR
CPU : xeon
RAM : 16GB
H.D.D : 1TB
PORT : 1000MB
IP : 2
bandwidth : Unlimited
490,000Toman ماهانه
1,320,000Toman سه ماهه
2,510,000Toman شش ماهه

Powered by WHMCompleteSolution