سرور مجازی ایران با هارد SSD

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


VPS - 512 - SSD - IR
CPU: 1 core 900 MHZ
RAM: 512MB
H.D.D: 23GB SSD
PORT: 1000MB
Traffic: 30GB
237,000Toman سه ماهه
434,000Toman شش ماهه
799,000Toman سالانه

VPS - 1024 - SSD - IR
CPU : 1 core 1200 MHZ
RAM : 1024MB
H.D.D : 23GB SSD
PORT : 1000MB
Traffic: 50GB
129,000Toman ماهانه
339,999Toman سه ماهه
649,999Toman شش ماهه
1,169,999Toman سالانه

VPS - 1536 - SSD - IR
CPU: 1 core 1200 MHZ
RAM: 1536MB
H.D.D: 23GB SSD
PORT: 1000MB
Traffic: 100GB
149,000Toman ماهانه
427,700Toman سه ماهه
811,100Toman شش ماهه
1,490,000Toman سالانه

VPS - 2048 - SSD - IR
CPU: 2 core 1700 MHZ
RAM: 2048MB
H.D.D: 40GB SSD
PORT: 1000MB
Traffic: 100GB
189,000Toman ماهانه
537,260Toman سه ماهه
991,160Toman شش ماهه
1,899,900Toman سالانه

VPS - 3072 - SSD - IR
CPU: 2 core 2000 MHZ
RAM: 3072MB
H.D.D: 40GB SSD
PORT: 1000MB
Traffic: 100GB
Free license: CPanel or Direct Admin
250,000Toman ماهانه
747,260Toman سه ماهه
1,401,160Toman شش ماهه
2,499,900Toman سالانه

VPS - 4096 - SSD - IR
CPU: 3 core 2500 MHZ
RAM: 4096MB
H.D.D: 40GB SSD
PORT: 1000MB
Traffic: 200GB
Free license: CPanel or Direct Admin
350,000Toman ماهانه
950,000Toman سه ماهه
1,800,000Toman شش ماهه
3,400,000Toman سالانه

VPS - 6144 - SSD - IR
CPU: 3 core 3000 MHZ
RAM: 6144MB
H.D.D: 40GB SSD
PORT: 1000MB
Traffic: 200GB
Free license: CPanel or Direct Admin
455,000Toman ماهانه
1,215,000Toman سه ماهه
2,350,000Toman شش ماهه
4,500,000Toman سالانه

VPS - 8192 - SSD - IR
CPU: 4 core 3000 MHZ
RAM: 8192MB
H.D.D: 40GB SSD
PORT: 1000MB
Traffic: 300GB
Free license: CPanel or Direct Admin
599,000Toman ماهانه
1,699,000Toman سه ماهه
3,199,000Toman شش ماهه
5,990,000Toman سالانه

Powered by WHMCompleteSolution