سرور مجازی ایران با هارد SSD

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


VPS - 512 - SSD - IR
CPU : 1 core 900 MHZ
RAM : 512MB
H.D.D : 21GB SSD
PORT : 1000MB
UPLOAD : 50GB
DOWNLOAD : 30GB
130,000Toman سه ماهه
245,000Toman شش ماهه
455,000Toman سالانه

VPS - 1024 - SSD - IR
CPU : 1 core 1200 MHZ
RAM : 1024MB
H.D.D : 23GB SSD
PORT : 1000MB
UPLOAD : 75GB
DOWNLOAD : 50GB
59,000Toman ماهانه
142,400Toman سه ماهه
269,900Toman شش ماهه
599,900Toman سالانه

VPS - 1536 - SSD - IR
CPU : 1 core 1200 MHZ
RAM : 1536MB
H.D.D : 23GB SSD
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : 100GB
71,000Toman ماهانه
199,000Toman سه ماهه
385,000Toman شش ماهه
699,000Toman سالانه

VPS - 2048 - SSD - IR
CPU : 2 core 1700 MHZ
RAM : 2048MB
H.D.D : 40GB SSD
PORT : 1000MB
UPLOAD : 110GB
DOWNLOAD : 100GB
89,000Toman ماهانه
255,000Toman سه ماهه
499,000Toman شش ماهه
880,000Toman سالانه

VPS - 3072 - SSD - IR
CPU : 2 core 2000 MHZ
RAM : 3072MB
H.D.D : 40GB SSD
PORT : 1000MB
UPLOAD : 150GB
DOWNLOAD : 100GB
119,000Toman ماهانه
345,000Toman سه ماهه
670,000Toman شش ماهه
1,150,000Toman سالانه

VPS - 4096 - SSD - IR
CPU : 3 core 2500 MHZ
RAM : 4096MB
H.D.D : 40GB SSD
PORT : 1000MB
UPLOAD : 200GB
DOWNLOAD : 200GB
149,000Toman ماهانه
427,700Toman سه ماهه
811,100Toman شش ماهه
1,490,000Toman سالانه

VPS - 6144 - SSD - IR
CPU : 3 core 3000 MHZ
RAM : 6144MB
H.D.D : 40GB SSD
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : 200GB
189,000Toman ماهانه
537,260Toman سه ماهه
991,160Toman شش ماهه
1,899,900Toman سالانه

VPS - 8192 - SSD - IR
CPU : 4 core 3000 MHZ
RAM : 8192MB
H.D.D : 40GB SSD
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : 300GB
250,000Toman ماهانه
747,260Toman سه ماهه
1,401,160Toman شش ماهه
2,499,900Toman سالانه

Powered by WHMCompleteSolution