سرور اختصاصی آلمان

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


AX41
CPU : AMD Ryzen 5 3600
RAM : 64GB DDR4
H.D.D :2x 2TB
PORT : 1 Gps
Traffic : Unlimited
IPv4 : 1IP
1,225,000Toman ماهانه + 1,425,000Toman هزینه تنظیم
3,676,000Toman سه ماهه

EX42
CPU : i7-6700
RAM : 64GB DDR4
H.D.D :2x 4TB
PORT : 1 Gps
Traffic : 30TB
IPv4 : 1IP
1,425,000Toman ماهانه + 1,425,000Toman هزینه تنظیم
4,275,000Toman سه ماهه

EX52
CPU : i7-8700
RAM : 128GB DDR4
H.D.D :2x 8TB
PORT : 1 Gps
Traffic : Unlimited
IPv4 : 1IP
1,950,000Toman ماهانه + 2,175,000Toman هزینه تنظیم
5,850,000Toman سه ماهه

EX62
CPU : i9-9900
RAM : 128GB DDR4
H.D.D :2x 8TB
PORT : 1 Gps
Traffic : Unlimited
IPv4 : 1IP
2,325,000Toman ماهانه + 2,550,000Toman هزینه تنظیم
6,975,000Toman سه ماهه

PX62
CPU : E-2176G
RAM : 64GB DDR4
H.D.D :2 x 8 TB
PORT : 1 Gps
Traffic : Unlimited
IPv4 : 1IP
2,625,000Toman ماهانه + 2,875,000Toman هزینه تنظیم
7,875,000Toman سه ماهه

SX132
CPU : E5-1650 v3
RAM : 128GB DDR3
H.D.D :10 x 10 TB
PORT : 1 Gps
Traffic : Unlimited
IPv4 : 1IP
5,875,000Toman ماهانه

i7-3770-16 GB - GR
CPU : i7-3770
RAM : 16GB
H.D.D : 2*3TB
PORT : 1 Gps
Traffic : 20TB
IPv4 : 1IP
1,125,000Toman ماهانه

E5-1650V2 - 128GB - GR -SSD
CPU : E5-1650V2
RAM : 128GB
H.D.D : 4x SSD 480 GB
PORT : 1 Gps
Traffic : 50TB
IPv4 : 1IP
4,625,000Toman ماهانه

I7-2600 - 32 GB - GR
CPU : I7-2600
RAM : 32GB
H.D.D :2*3TB
PORT : 1Gps
Traffic : 20TB
IPv4 : 1IP
950,000Toman ماهانه

E3-1245-32GB - GR
CPU : E3-1245
RAM : 32GB
H.D.D : 2*3TB
PORT : 1GB
Traffic : 20TB
IPv4 : 1IP
1,125,000Toman ماهانه

E3-1275V2 - 32 GB - GR
CPU : E3-1275V2
RAM : 32GB
H.D.D : 4x 3 TB
PORT : 1 Gps
Traffic : 20TB
IPv4 : 1IP
1,900,000Toman ماهانه

i7-2600 - 16 GB - GR
CPU : i7-2600
RAM : 16GB
H.D.D : 2*3TB
PORT : 1 Gps
Traffic : 20TB
IPv4 : 1IP
775,000Toman ماهانه

E5-1650V2 - 64GB - GR
CPU : E5-1650V2 ( 6Cor )
RAM : 64GB
H.D.D : 2x2 TB
PORT : 1 Gps
Traffic : 20TB
IPv4 : 1IP
2,150,000Toman ماهانه

I7-4770 - 32GB - GR
CPU : I7-4770
RAM : 32GB
H.D.D : 2x 2 TB
PORT : 1GB
Traffic : 20TB
IPv4 : 1IP
925,000Toman ماهانه

E3-1246V3 - 32GB - GR
CPU : E3-1246V3
RAM : 32GB
H.D.D : 2x 2TB
PORT : 1 Gps
Traffic : 30TB
IPv4 : 1IP
1,000,000Toman ماهانه

E3-12TB - 64GB - GR
CPU : E3-1275
RAM : 64GB DDR4
H.D.D :2x 6TB
PORT : 1 Gps
Traffic : 30TB
IPv4 : 1IP
2,150,000Toman ماهانه

E5-90TB - 128GB - GR
CPU : E5-1650v2
RAM : 128GB
H.D.D :15 x 6 TB
PORT : 1 Gps
Traffic : 100TB
IPv4 : 1IP
6,375,000Toman ماهانه

I7-24TB - 32GB - GR
CPU : i7-3770
RAM : 32GB DDR3
H.D.D :4 x 6 TB
PORT : 1 Gps
Traffic : 30TB
IPv4 : 1IP
1,875,000Toman ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution