سرور اختصاصی آلمان

یافتن محصولات و سرویس ها


I7-950 - 12 GB - GR
CPU : I7-950
RAM : 12GB
H.D.D : 1TB
PORT : 100MB UP 1GB
Traffic : 20TB
Backup Space : 100GB
IPv4 : 1IP
39Toman ماهانه

I7-2600 - 6TB - GR
CPU : I7-2600
RAM : 16GB
H.D.D : 6TB
PORT : 100MB UP 1GB
Traffic : 20TB
Backup Space : 100GB
IPv4 : 1IP
39Toman ماهانه

E3-1245 - 6TB - GR
CPU : E3-1245
RAM : 16GB
H.D.D : 6TB
PORT : 100MB UP 1GB
Traffic : 20TB
Backup Space : 100GB
IPv4 : 1IP
39Toman ماهانه

E3-1245 - 512GB SSD - GR
CPU : E3-1245
RAM : 32GB
H.D.D : 512GB - SSD
PORT : 1GB
Traffic : 20TB
Backup Space : 100GB
IPv4 : 1IP
65Toman ماهانه

EX40 - I7-4770 - 32GB - GR
CPU : I7-4770
RAM : 32GB
H.D.D : 4TB SATA
PORT : 1GB
Traffic : 30TB
Backup Space : 100GB
IPv4 : 1IP
49Toman ماهانه

EX40 - SSD - I7-4770 - 32GB - GR
CPU : I7-4770
RAM : 32GB
H.D.D : 500GB SSD
PORT : 1GB
Traffic : 30TB
Backup Space : 100GB
IPv4 : 1IP
62Toman ماهانه

EX40 - Hybrid - I7-4770 - 32GB - GR
CPU : I7-4770
RAM : 32GB
H.D.D : 4TB SATA
PORT : 1GB
Traffic : 30TB
Backup Space : 100GB
IPv4 : 1IP
79Toman ماهانه + 79Toman هزینه تنظیم

EX60 - I7-920 - 48 GB - GR
CPU : I7-920
RAM : 48GB
H.D.D : 4TB SATA
PORT : 1GB
Traffic : 30TB
Backup Space : 100GB
IPv4 : 1IP
39Toman ماهانه

SX60 - I7-2600 - 16TB - GR
CPU : I7-2600
RAM : 16GB
H.D.D : 16TB SATA
PORT : 1GB
Traffic : 30TB
Backup Space : 100GB
IPv4 : 1IP
62Toman ماهانه

SX61 - I7-2600 - 32GB - 24TB - GR
CPU : I7-2600
RAM : 32GB
H.D.D : 24TB SATA
PORT : 1GB
Traffic : 30TB
Backup Space : 100GB
IPv4 : 1IP
39Toman ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution