سرور اختصاصی آلمان

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


i7-3770-16 GB - GR
CPU : i7-3770
RAM : 16GB
H.D.D : 2*3TB
PORT : 1 Gps
Traffic : 20TB
IPv4 : 1IP
515,714Toman ماهانه

E5-1650V2 - 128GB - GR -SSD
CPU : E5-1650V2
RAM : 128GB
H.D.D : 4x SSD 480 GB
PORT : 1 Gps
Traffic : 50TB
IPv4 : 1IP
3,088,571Toman ماهانه

I7-2600 - 32 GB - GR
CPU : I7-2600
RAM : 32GB
H.D.D :2*3TB
PORT : 1Gps
Traffic : 20TB
IPv4 : 1IP
534,285Toman ماهانه

E3-1245-32GB - GR
CPU : E3-1245
RAM : 32GB
H.D.D : 2*3TB
PORT : 1GB
Traffic : 20TB
IPv4 : 1IP
585,714Toman ماهانه

E3-1275V2 - 32 GB - GR
CPU : E3-1275V2
RAM : 32GB
H.D.D : 4x 3 TB
PORT : 1 Gps
Traffic : 20TB
IPv4 : 1IP
1,271,428Toman ماهانه

i7-2600 - 16 GB - GR
CPU : i7-2600
RAM : 16GB
H.D.D : 2*3TB
PORT : 1 Gps
Traffic : 20TB
IPv4 : 1IP
521,428Toman ماهانه

I7-4770 - 32GB - GR
CPU : I7-4770
RAM : 32GB
H.D.D : 2x 2 TB
PORT : 1GB
Traffic : 20TB
IPv4 : 1IP
620,000Toman ماهانه

E3-1246V3 - 32GB - GR
CPU : E3-1246V3
RAM : 32GB
H.D.D : 2x 2TB
PORT : 1 Gps
Traffic : 30TB
IPv4 : 1IP
671,428Toman ماهانه

EX41
CPU : i7-6700
RAM : 32GB DDR4
H.D.D :2x 4TB
PORT : 1 Gps
Traffic : 30TB
IPv4 : 1IP
764,285Toman ماهانه

EX41S
CPU : i7-6700
RAM : 64GB DDR4
H.D.D :2x 2TB
PORT : 1 Gps
Traffic : 30TB
IPv4 : 1IP
764,285Toman ماهانه

EX51
CPU : i7-6700
RAM : 64GB DDR4
H.D.D :2x 4TB
PORT : 1 Gps
Traffic : 30TB
IPv4 : 1IP
968,571Toman ماهانه

EX61-
CPU : i7-8700
RAM : 64GB DDR4
H.D.D :2x 6TB
PORT : 1 Gps
Traffic : 30TB
IPv4 : 1IP
1,172,857Toman ماهانه + 2,412,857Toman هزینه تنظیم

PX61-GR
CPU : E3-1275 v5
RAM : 64GB DDR4
H.D.D :2 x 4 TB
PORT : 1 Gps
Traffic : 30TB
IPv4 : 1IP
1,172,857Toman ماهانه + 2,412,857Toman هزینه تنظیم

SX131
CPU : E5-1650v2
RAM : 64GB DDR3
H.D.D :10 x 6 TB
PORT : 1 Gps
Traffic : 30TB
IPv4 : 1IP
3,514,285Toman ماهانه + 3,398,571Toman هزینه تنظیم

SX292
CPU : E5-1650v2
RAM : 128GB DDR3
H.D.D :15 x 10 TB
PORT : 1 Gps
Traffic : 100TB
IPv4 : 1IP
5,594,285Toman ماهانه + 5,370,000Toman هزینه تنظیم

SX61
CPU : i7-3770
RAM : 32GB DDR3
H.D.D :4 x 6 TB
PORT : 1 Gps
Traffic : 30TB
IPv4 : 1IP
1,478,571Toman ماهانه + 1,428,571Toman هزینه تنظیم

Powered by WHMCompleteSolution