سرور اختصاصی آلمان

یافتن محصولات و سرویس ها


I7-950 - 12 GB - GR
CPU : I7-950
RAM : 12GB
H.D.D : 1TB
PORT : 100MB UP 1GB
Traffic : 20TB
Backup Space : 100GB
IPv4 : 1IP
132,000Toman ماهانه
768,240Toman شش ماهه
1,504,800Toman سالانه

I7-2600 - 6TB - GR
CPU : I7-2600
RAM : 16GB
H.D.D : 6TB
PORT : 100MB UP 1GB
Traffic : 20TB
Backup Space : 100GB
IPv4 : 1IP
158,000Toman ماهانه
931,360Toman شش ماهه
1,787,200Toman سالانه

E3-1245 - 6TB - GR
CPU : E3-1245
RAM : 16GB
H.D.D : 6TB
PORT : 100MB UP 1GB
Traffic : 20TB
Backup Space : 100GB
IPv4 : 1IP
186,000Toman ماهانه
1,124,320Toman شش ماهه
2,206,400Toman سالانه

E3-1245 - 512GB SSD - GR
CPU : E3-1245
RAM : 32GB
H.D.D : 512GB - SSD
PORT : 1GB
Traffic : 20TB
Backup Space : 100GB
IPv4 : 1IP
226,000Toman ماهانه
1,424,320Toman شش ماهه
2,406,400Toman سالانه

E5-1650 - 64GB - 4TB - GR
CPU : E5-1650V2
RAM : 64GB
H.D.D : 4TB
PORT : 1GB
Traffic : 30TB
Backup Space : 100GB
IPv4 : 1IP
355,000Toman ماهانه
1,990,000Toman شش ماهه
3,995,000Toman سالانه

EX40 - I7-4770 - 32GB - GR
CPU : I7-4770
RAM : 32GB
H.D.D : 4TB SATA
PORT : 1GB
Traffic : 30TB
Backup Space : 100GB
IPv4 : 1IP
196,000Toman ماهانه
1,176,000Toman شش ماهه
2,234,400Toman سالانه

EX40 - SSD - I7-4770 - 32GB - GR
CPU : I7-4770
RAM : 32GB
H.D.D : 500GB SSD
PORT : 1GB
Traffic : 30TB
Backup Space : 100GB
IPv4 : 1IP
236,000Toman ماهانه
1,416,000Toman شش ماهه
2,690,400Toman سالانه

EX40 - Hybrid - I7-4770 - 32GB - GR
CPU : I7-4770
RAM : 32GB
H.D.D : 4TB SATA
PORT : 1GB
Traffic : 30TB
Backup Space : 100GB
IPv4 : 1IP
276,000Toman ماهانه
1,656,000Toman شش ماهه
3,146,400Toman سالانه

EX60 - I7-920 - 48 GB - GR
CPU : I7-920
RAM : 48GB
H.D.D : 4TB SATA
PORT : 1GB
Traffic : 30TB
Backup Space : 100GB
IPv4 : 1IP
236,000Toman ماهانه
1,373,520Toman شش ماهه
2,690,400Toman سالانه

SX60 - I7-2600 - 16TB - GR
CPU : I7-2600
RAM : 16GB
H.D.D : 16TB SATA
PORT : 1GB
Traffic : 30TB
Backup Space : 100GB
IPv4 : 1IP
276,000Toman ماهانه + 276,000Toman هزینه تنظیم
1,656,000Toman شش ماهه
3,146,400Toman سالانه

SX290 - E31245 - 60TB - GR
CPU : E3-1245
RAM : 32GB
H.D.D : 60TB
PORT : 1GB
Traffic : 100TB
Backup Space : 100GB
IPv4 : 1IP
1,196,000Toman ماهانه + 1,196,000Toman هزینه تنظیم
7,176,000Toman شش ماهه

EX41 - i7-6700 - 32GB - 8TB
CPU : I7-6700
RAM : 32GB
H.D.D : 8TB SATA
PORT : 1GB
Traffic : 30TB
Backup Space : 100GB
IPv4 : 1IP
235,640Toman ماهانه + 470,000Toman هزینه تنظیم
1,377,000Toman شش ماهه

EX41-SSD - i7-6700 - 32GB - 1TB SSD
CPU : I7-6700
RAM : 32GB
H.D.D : 1TB SSD
PORT : 1GB
Traffic : 30TB
Backup Space : 100GB
IPv4 : 1IP
235,640Toman ماهانه + 467,000Toman هزینه تنظیم
1,377,000Toman شش ماهه

EX41S - i7-6700 - 64GB - 4TB
CPU : I7-6700
RAM : 64GB
H.D.D : 4TB SATA
PORT : 1GB
Traffic : 30TB
Backup Space : 100GB
IPv4 : 1IP
235,640Toman ماهانه + 467,000Toman هزینه تنظیم
1,377,000Toman شش ماهه

EX41-SSD - i7-6700 - 64GB - 500GB SSD
CPU : I7-6700
RAM : 64GB
H.D.D : 500GB SSD
PORT : 1GB
Traffic : 30TB
Backup Space : 100GB
IPv4 : 1IP
235,640Toman ماهانه + 467,000Toman هزینه تنظیم
1,377,000Toman شش ماهه

EX51 - i7-6700 - 64GB - 8B
CPU : I7-6700
RAM : 64GB
H.D.D : 8TB SATA
PORT : 1GB
Traffic : 30TB
Backup Space : 100GB
IPv4 : 1IP
296,000Toman ماهانه + 572,000Toman هزینه تنظیم
2,107,000Toman شش ماهه

EX51-SSD - i7-6700 - 64GB - 1TB SSD
CPU : I7-6700
RAM : 64GB
H.D.D : 1TB SSD
PORT : 1GB
Traffic : 30TB
Backup Space : 100GB
IPv4 : 1IP
296,000Toman ماهانه + 572,000Toman هزینه تنظیم
2,107,000Toman شش ماهه

PX121-SSD - E5-1650 v3 Hexa-Core - SSD
CPU : E5-1650 v3 Hexa-Core
RAM : 256GB
H.D.D : 1TB SSD
PORT : 1GB
Traffic : 30TB
Backup Space : 100GB
IPv4 : 1IP
692,000Toman ماهانه + 692,000Toman هزینه تنظیم

PX61 NVMe
CPU : I7-6700
RAM : 32GB
H.D.D : 1TB NVMe
PORT : 1GB
Traffic : 30TB
Backup Space : 100GB
IPv4 : 1IP
283,500Toman ماهانه + 571,050Toman هزینه تنظیم

SX61 - I7-2600 - 32GB - 24TB - GR
CPU : I7-2600
RAM : 32GB
H.D.D : 24TB SATA
PORT : 1GB
Traffic : 30TB
Backup Space : 100GB
IPv4 : 1IP
392,000Toman ماهانه + 392,000Toman هزینه تنظیم
2,425,400Toman شش ماهه

H.D.D 2TB SATA3 - GR
• H.D.D 2 TB
60,000Toman ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution