سرور اختصاصی آلمان

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


i7-3770-16 GB - GR
CPU : i7-3770
RAM : 16GB
H.D.D : 2*3TB
PORT : 1 Gps
Traffic : 20TB
IPv4 : 1IP
1,125,000Toman ماهانه

E5-1650V2 - 128GB - GR -SSD
CPU : E5-1650V2
RAM : 128GB
H.D.D : 4x SSD 480 GB
PORT : 1 Gps
Traffic : 50TB
IPv4 : 1IP
4,625,000Toman ماهانه

I7-2600 - 32 GB - GR
CPU : I7-2600
RAM : 32GB
H.D.D :2*3TB
PORT : 1Gps
Traffic : 20TB
IPv4 : 1IP
950,000Toman ماهانه

E3-1245-32GB - GR
CPU : E3-1245
RAM : 32GB
H.D.D : 2*3TB
PORT : 1GB
Traffic : 20TB
IPv4 : 1IP
1,125,000Toman ماهانه

E3-1275V2 - 32 GB - GR
CPU : E3-1275V2
RAM : 32GB
H.D.D : 4x 3 TB
PORT : 1 Gps
Traffic : 20TB
IPv4 : 1IP
1,900,000Toman ماهانه

i7-2600 - 16 GB - GR
CPU : i7-2600
RAM : 16GB
H.D.D : 2*3TB
PORT : 1 Gps
Traffic : 20TB
IPv4 : 1IP
775,000Toman ماهانه

E5-1650V2 - 64GB - GR
CPU : E5-1650V2 ( 6Cor )
RAM : 64GB
H.D.D : 2x2 TB
PORT : 1 Gps
Traffic : 20TB
IPv4 : 1IP
2,150,000Toman ماهانه

I7-4770 - 32GB - GR
CPU : I7-4770
RAM : 32GB
H.D.D : 2x 2 TB
PORT : 1GB
Traffic : 20TB
IPv4 : 1IP
925,000Toman ماهانه

E3-1246V3 - 32GB - GR
CPU : E3-1246V3
RAM : 32GB
H.D.D : 2x 2TB
PORT : 1 Gps
Traffic : 30TB
IPv4 : 1IP
1,000,000Toman ماهانه

EX41
CPU : i7-6700
RAM : 32GB DDR4
H.D.D :2x 4TB
PORT : 1 Gps
Traffic : 30TB
IPv4 : 1IP
1,400,000Toman ماهانه

EX41S
CPU : i7-6700
RAM : 64GB DDR4
H.D.D :2x 2TB
PORT : 1 Gps
Traffic : 30TB
IPv4 : 1IP
1,125,000Toman ماهانه

EX51
CPU : i7-6700
RAM : 64GB DDR4
H.D.D :2x 4TB
PORT : 1 Gps
Traffic : 30TB
IPv4 : 1IP
1,450,000Toman ماهانه

E3-12TB - 64GB - GR
CPU : E3-1275
RAM : 64GB DDR4
H.D.D :2x 6TB
PORT : 1 Gps
Traffic : 30TB
IPv4 : 1IP
2,150,000Toman ماهانه

PX61-GR
CPU : E3-1275 v5
RAM : 64GB DDR4
H.D.D :2 x 4 TB
PORT : 1 Gps
Traffic : 30TB
IPv4 : 1IP
1,750,000Toman ماهانه

SX131
CPU : E5-1650v2
RAM : 64GB DDR3
H.D.D :10 x 6 TB
PORT : 1 Gps
Traffic : 30TB
IPv4 : 1IP
5,250,000Toman ماهانه

E5-90TB - 128GB - GR
CPU : E5-1650v2
RAM : 128GB
H.D.D :15 x 6 TB
PORT : 1 Gps
Traffic : 100TB
IPv4 : 1IP
6,375,000Toman ماهانه

I7-24TB - 32GB - GR
CPU : i7-3770
RAM : 32GB DDR3
H.D.D :4 x 6 TB
PORT : 1 Gps
Traffic : 30TB
IPv4 : 1IP
1,875,000Toman ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution