سرور مجازی هلند با منابع اختصاصی

یافتن محصولات و سرویس ها


VPS - 256 - NL
CPU : E3-1240
RAM : 256MB
H.D.D : 21GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
17,000Toman ماهانه
47,800Toman سه ماهه
79,200Toman شش ماهه
149,500Toman سالانه

VPS - 512 - NL
CPU : E3-1240
RAM : 512MB
H.D.D : 21GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
23,000Toman ماهانه
64,400Toman سه ماهه
115,000Toman شش ماهه
209,300Toman سالانه

VPS - 768 - NL
CPU : E3-1240
RAM : 768MB
H.D.D : 21GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
28,000Toman ماهانه
79,300Toman سه ماهه
149,200Toman شش ماهه
259,900Toman سالانه

VPS - 1024 - NL
CPU : E3-1240
RAM : 1024MB
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
32,000Toman ماهانه
87,600Toman سه ماهه
160,000Toman شش ماهه
291,200Toman سالانه

VPS - 1536 - NL
CPU : E3-1240
RAM : 1536MB
H.D.D : 20GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
43,000Toman ماهانه
118,888Toman سه ماهه
222,222Toman شش ماهه
399,999Toman سالانه

VPS - 2048 - NL
CPU : E3-1240
RAM : 2048MB
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
53,000Toman ماهانه
148,400Toman سه ماهه
265,760Toman شش ماهه
482,360Toman سالانه

VPS - 3072 - NL
CPU : E3-1240
RAM : 3072MB
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
68,000Toman ماهانه
189,999Toman سه ماهه
349,999Toman شش ماهه
655,555Toman سالانه

VPS - 4096 - NL
CPU : E3-1240
RAM : 4096MB
H.D.D : 100GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
80,000Toman ماهانه
227,200Toman سه ماهه
445,160Toman شش ماهه
800,900Toman سالانه

VPS - 6144 - NL
CPU : E3-1240
RAM : 6144MB
H.D.D : 100GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
99,000Toman ماهانه
277,777Toman سه ماهه
499,999Toman شش ماهه
888,888Toman سالانه

VPS - 8192 - NL
CPU : E3-1240
RAM : 8144MB
H.D.D : 150GB
PORT : 1000MB
IP : 1
bandwidth : Unlimited
121,000Toman ماهانه
322,200Toman سه ماهه
599,999Toman شش ماهه
999,999Toman سالانه

VDS - NL
CPU : xeon
RAM : 16GB
H.D.D : 2TB
PORT : 1000MB
IP : 2
bandwidth : Unlimited
180,000Toman ماهانه
499,999Toman سه ماهه
899,999Toman شش ماهه

Powered by WHMCompleteSolution