سرور اختصاصی آمریکا

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


X3440 - 8GB - US
CPU : X3440
RAM : 8GB
H.D.D : 2TB
PORT : 100MB UP 1GB
Traffic : 20TB
IPv4 : 1IP
875,000Toman ماهانه

Dual Xeon L5520 - 16GB - US
CPU : Dual Xeon 5420
RAM : 16GB
H.D.D : 1TB
PORT : 100MB UP 1GB
Traffic : 20TB
IPv4 : 1IP
1,150,000Toman ماهانه

E3-1220 - 16GB - 4TB
CPU : E3-1220
RAM : 16GB
H.D.D : 2TB
PORT : 100MB UP 1GB
Traffic : 20TB
IPv4 : 5IP
1,400,000Toman ماهانه

Dual Xeon L5520 36GB
CPU : Dual Xeon 5520
RAM : 36GB
H.D.D : 2TB SATA
PORT : 100MB UP 1GB
Traffic : 20TB
IPv4 : 1IP
1,525,000Toman ماهانه

Dual E5620 48GB - US
CPU : Dual Xeon E5620
RAM : 48GB
H.D.D : 4TB
PORT : 100MB UP 1GB
Traffic : 30TB
IPv4 : 5IP
Free License: Direct Admin OR Cpanel
1,900,000Toman ماهانه

E3-1270 - 32GB - SSD
CPU : E3-1270
RAM : 32GB
H.D.D : 500GB SSD
PORT : 100MB UP 1GB
Traffic : 20TB
IPv4 : 5IP
Free License: Direct Admin OR Cpanel
1,900,000Toman ماهانه

Duall E5-2440 - 32GB -US
CPU : Duall E5-2440
RAM : 32GB
H.D.D : 4TB
PORT : 100MB UP 1GB
Traffic : 20TB
IPv4 : 5IP
Free License: Direct Admin OR Cpanel
2,150,000Toman ماهانه

Dual E5-2440 - SSD
CPU : Duall E5-2440
RAM : 32GB
H.D.D : 1TB SSD
PORT : 100MB UP 1GB
Traffic : 20TB
IPv4 : 5IP
Free License: Direct Admin OR Cpanel
3,175,000Toman ماهانه

Xeon 5520 - 24GB - SSD
CPU : Dual Xeon 5520
RAM : 24GB
H.D.D : 240GB SSD
PORT : 100MB UP 1GB
Traffic : 20TB
IPv4 : 1IP
600,000Toman ماهانه

Dual L5520 - 16GB - US
CPU : Dual Xeon 5520
RAM : 16GB
H.D.D : 4TB
PORT : 100MB UP 1GB
Traffic : 30TB
IPv4 : 5IP
1,275,000Toman ماهانه

i7 2600K - US
CPU : i7 2600K
RAM : 8GB
H.D.D : 250GB
PORT : 100MB UP 1GB
Traffic : 30TB
IPv4 : 5IP
License : Free Direct Admin
1,275,000Toman ماهانه

Opteron 8220 - US
CPU : Opteron 8220
RAM : 32GB
H.D.D : 250GB
PORT : 100MB UP 1GB
Traffic : 30TB
IPv4 : 5IP
License : Free Direct Admin
2,150,000Toman ماهانه

5639-24GB - US
CPU : Dual Xeon 5639
RAM : 24GB
H.D.D : 2TB
PORT : 100MB UP 1GB
Traffic : 20TB
IPv4 : 5IP
License : Free Direct Admin
1,650,000Toman ماهانه

E5-2620 - US
CPU : E5-2620
RAM : 64GB
H.D.D : 4TB
PORT : 100MB UP 1GB
Traffic : 30TB
IPv4 : 5IP
License : Free Direct Admin
3,550,000Toman ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution