سرور اختصاصی آمریکا

یافتن محصولات و سرویس ها


Opteron 1385 - 8GB - US
CPU : Opteron 1385
RAM : 8GB
H.D.D : 2TB
PORT : 100MB UP 1GB
Traffic : 20TB
IPv4 : 1IP
87,500Toman ماهانه

Phenom x4 640 - 4GB - US
CPU : Phenom x4 640
RAM : 4GB
H.D.D : 500GB
PORT : 100MB UP 1GB
Traffic : 20TB
IPv4 : 1IP
87,500Toman ماهانه

Dual Xeon L5520 - 16GB - US
CPU : Dual Xeon 5420
RAM : 16GB
H.D.D : 1TB
PORT : 100MB UP 1GB
Traffic : 20TB
IPv4 : 1IP
140,000Toman ماهانه

Xeon 5520 - 24GB - SSD
CPU : Dual Xeon 5520
RAM : 24GB
H.D.D : 240GB SSD
PORT : 100MB UP 1GB
Traffic : 20TB
IPv4 : 1IP
200,000Toman ماهانه

Dual Xeon L5520 - 4TB - US
CPU : Dual Xeon 5420
RAM : 16GB
H.D.D : 4TB
PORT : 100MB UP 1GB
Traffic : 30TB
IPv4 : 5IP
License : Free Direct Admin
157,500Toman ماهانه

AMD FX-41 - US
CPU : AMD FX-41
RAM : 16GB
H.D.D : 4TB
PORT : 100MB UP 1GB
Traffic : 30TB
IPv4 : 5IP
License : Free Direct Admin
175,000Toman ماهانه

i7 2600K - US
CPU : i7 2600K
RAM : 8GB
H.D.D : 250GB
PORT : 100MB UP 1GB
Traffic : 30TB
IPv4 : 5IP
License : Free Direct Admin
175,000Toman ماهانه

Opteron 8220 - US
CPU : Opteron 8220
RAM : 32GB
H.D.D : 250GB
PORT : 100MB UP 1GB
Traffic : 30TB
IPv4 : 5IP
License : Free Direct Admin
210,000Toman ماهانه

5520-24GB - US
CPU : Dual Xeon 5520
RAM : 24GB
H.D.D : 2TB
PORT : 100MB UP 1GB
Traffic : 20TB
IPv4 : 5IP
License : Free Direct Admin
212,000Toman ماهانه

5639-24GB - US
CPU : Dual Xeon 5639
RAM : 24GB
H.D.D : 2TB
PORT : 100MB UP 1GB
Traffic : 20TB
IPv4 : 5IP
License : Free Direct Admin
246,000Toman ماهانه

AMD FX-81 - US
CPU : AMD FX-81
RAM : 16GB
H.D.D : 2TB
PORT : 100MB UP 1GB
Traffic : 30TB
IPv4 : 5IP
License : Free Direct Admin
246,500Toman ماهانه

Dual E5620 48GB - US
CPU : Dual Xeon E5620
RAM : 48GB
H.D.D : 4TB
PORT : 100MB UP 1GB
Traffic : 30TB
IPv4 : 5IP
License : Free Direct Admin
275,000Toman ماهانه

E5-2620 - US
CPU : E5-2620
RAM : 64GB
H.D.D : 4TB
PORT : 100MB UP 1GB
Traffic : 30TB
IPv4 : 5IP
License : Free Direct Admin
595,000Toman ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution