سرور مجازی انگلستان با منابع اختصاصی

یافتن محصولات و سرویس ها


VPS - 256 - UK
CPU : E3-1240
RAM : 256MB
H.D.D : 10GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
17,000Toman ماهانه
48,800Toman سه ماهه
89,900Toman شش ماهه
166,500Toman سالانه

VPS - 512 - UK
CPU : E3-1240
RAM : 512MB
H.D.D : 10GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
23,000Toman ماهانه
64,400Toman سه ماهه
115,000Toman شش ماهه
209,300Toman سالانه

VPS - 768 - UK
CPU : E3-1240
RAM : 768MB
H.D.D : 21GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
28,000Toman ماهانه
79,300Toman سه ماهه
149,200Toman شش ماهه
265,900Toman سالانه

VPS - 1024 - UK
CPU : E3-1240
RAM : 1024MB
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
32,000Toman ماهانه
97,600Toman سه ماهه
160,000Toman شش ماهه
291,200Toman سالانه

VPS - 1536 - UK
CPU : E3-1240
RAM : 1536MB
H.D.D : 20GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
42,000Toman ماهانه
119,900Toman سه ماهه
222,200Toman شش ماهه
399,900Toman سالانه

VPS - 2048 - UK
CPU : E3-1240
RAM : 2048MB
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
53,000Toman ماهانه
148,400Toman سه ماهه
265,760Toman شش ماهه
482,360Toman سالانه

VPS - 3072 - UK
CPU : E3-1240
RAM : 3072MB
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
66,000Toman ماهانه
179,999Toman سه ماهه
339,999Toman شش ماهه
655,555Toman سالانه

VPS - 4096 - UK
CPU : E3-1240
RAM : 4096MB
H.D.D : 80GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
80,000Toman ماهانه
227,200Toman سه ماهه
445,160Toman شش ماهه
800,900Toman سالانه

VPS - 6144 - UK
CPU : E3-1240
RAM : 6144MB
H.D.D : 100GB
PORT : 1000MB
IP : 2
bandwidth : Unlimited
119,000Toman ماهانه
344,400Toman سه ماهه
655,555Toman شش ماهه
1,111,111Toman سالانه

VPS - 8192 - UK
CPU : E3-1240
RAM : 8144MB
H.D.D : 150GB
PORT : 1000MB
IP : 2
bandwidth : Unlimited
151,000Toman ماهانه
442,200Toman سه ماهه
851,160Toman شش ماهه
1,424,090Toman سالانه

VDS - UK
CPU : E3-1240
RAM : 12GB
H.D.D : 1TB
PORT : 1000MB
IP : 3
bandwidth : Unlimited
190,000Toman ماهانه
540,000Toman سه ماهه
950,000Toman شش ماهه

Powered by WHMCompleteSolution