سرور مجازی امریکا با منابع اختصاصی

یافتن محصولات و سرویس ها


VPS - 256 - US
CPU : XEON L5520
RAM : 256MB
H.D.D : 10GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
13,000Toman ماهانه
36,800Toman سه ماهه
65,200Toman شش ماهه
118,300Toman سالانه

VPS - 512 - US
CPU : XEON L5520
RAM : 512MB
H.D.D : 10GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
16,000Toman ماهانه
44,800Toman سه ماهه
80,200Toman شش ماهه
145,600Toman سالانه

VPS - 768 - US
CPU : XEON L5520
RAM : 768MB
H.D.D : 21GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
19,000Toman ماهانه
55,800Toman سه ماهه
102,200Toman شش ماهه
186,500Toman سالانه

VPS - 1024 - US
CPU : XEON L5520
RAM : 1024MB
H.D.D : 10GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
22,000Toman ماهانه
61,600Toman سه ماهه
111,100Toman شش ماهه
199,800Toman سالانه

VPS - 1536 - US
CPU : XEON L5520
RAM : 1536MB
H.D.D : 20GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
29,000Toman ماهانه
83,300Toman سه ماهه
152,200Toman شش ماهه
274,800Toman سالانه

VPS - 2048 - US
CPU : XEON L5520
RAM : 2048MB
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
38,000Toman ماهانه
106,400Toman سه ماهه
190,000Toman شش ماهه
345,870Toman سالانه

VPS - 3072 - US
CPU : XEON
RAM : 3072MB
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
53,000Toman ماهانه
155,555Toman سه ماهه
299,999Toman شش ماهه
522,222Toman سالانه

VPS - 4096 - US
CPU : XEON L5520
RAM : 4096MB
H.D.D : 80GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
67,000Toman ماهانه
187,600Toman سه ماهه
355,500Toman شش ماهه
649,700Toman سالانه

VPS - 6144 - US
CPU : XEON
RAM : 6144MB
H.D.D : 100GB
PORT : 1000MB
TRAFIC : unlimited
85,000Toman ماهانه
229,900Toman سه ماهه
425,500Toman شش ماهه
770,000Toman سالانه

VPS - 8192 - US
CPU : XEON L5520
RAM : 8192MB
H.D.D : 100GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
99,000Toman ماهانه
277,260Toman سه ماهه
511,160Toman شش ماهه
939,900Toman سالانه

VDS - US
CPU : XEON L5520
RAM : 12GB
H.D.D : 1TB
PORT : 1000MB
IP : 2
bandwidth : Unlimited
150,000Toman ماهانه
410,000Toman سه ماهه
750,000Toman شش ماهه

Powered by WHMCompleteSolution