سرور مجازی فرانسه با منابع اشتراکی

یافتن محصولات و سرویس ها


VPS - 1024 - FR - Share
CPU : XEON - Share
RAM : 1024MB - Share
H.D.D : 10GB
PORT : 1000MB
TRAFIC : unlimited
33,000Toman ماهانه
89,999Toman سه ماهه
164,444Toman شش ماهه
299,999Toman سالانه

VPS - 2048 - FR - Share
CPU : XEON - Share
RAM : 2048MB - Share
H.D.D : 30GB
PORT : 1000MB
TRAFIC : unlimited
42,000Toman ماهانه
109,999Toman سه ماهه
209,999Toman شش ماهه
379,999Toman سالانه

VPS - 3072 - FR - Share
CPU : XEON - Share
RAM : 3072MB - Share
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
TRAFIC : unlimited
49,000Toman ماهانه
139,999Toman سه ماهه
239,999Toman شش ماهه
439,999Toman سالانه

VPS - 4096 - FR - Share
CPU : XEON - Share
RAM : 4096MB - Share
H.D.D : 100GB
PORT : 1000MB
TRAFIC : unlimited
99,000Toman ماهانه
199,999Toman سه ماهه
344,444Toman شش ماهه
629,999Toman سالانه

VPS - 6144 - FR - Share
CPU : XEON - Share
RAM : 6144MB - Share
H.D.D : 100GB
PORT : 1000MB
TRAFIC : unlimited
95,000Toman ماهانه
265,000Toman سه ماهه
510,000Toman شش ماهه
950,000Toman سالانه

Powered by WHMCompleteSolution