سرور مجازی فرانسه با منابع اشتراکی

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


VPS - 1024 - FR - Share
CPU : 1 core 1100 MHZ
RAM : 1024MB - Share
H.D.D : 10GB
PORT : 1000MB
TRAFIC : unlimited
145,900Toman سه ماهه
276,600Toman شش ماهه
510,000Toman سالانه

VPS - 2048 - FR - Share
CPU : 2 core 1700 MHZ
RAM : 2048MB - Share
H.D.D : 30GB
PORT : 1000MB
TRAFIC : unlimited
66,000Toman ماهانه
185,500Toman سه ماهه
345,500Toman شش ماهه
660,000Toman سالانه

VPS - 3072 - FR - Share
CPU : 2 core 2000 MHZ
RAM : 3072MB - Share
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
TRAFIC : unlimited
81,000Toman ماهانه
228,500Toman سه ماهه
422,500Toman شش ماهه
810,000Toman سالانه

VPS - 4096 - FR - Share
CPU : 3 core 2500 MHZ
RAM : 4096MB - Share
H.D.D : 100GB
PORT : 1000MB
TRAFIC : unlimited
95,000Toman ماهانه
265,000Toman سه ماهه
510,000Toman شش ماهه
950,000Toman سالانه

VPS - 6144 - FR - Share
CPU : 4 core 3000 MHZ
RAM : 6144MB - Share
H.D.D : 100GB
PORT : 1000MB
TRAFIC : unlimited
120,000Toman ماهانه
350,000Toman سه ماهه
650,000Toman شش ماهه
1,150,000Toman سالانه

Powered by WHMCompleteSolution