سرور مجازی آمریکا با منابع اشتراکی

یافتن محصولات و سرویس ها


VPS - 1024 - US - Share
CPU : XEON - Share
RAM : 1024MB - Share
H.D.D : 10GB
PORT : 1000MB
TRAFIC : unlimited
31,000Toman ماهانه
89,900Toman سه ماهه
172,500Toman شش ماهه
299,000Toman سالانه

VPS - 2048 - US - Share
CPU : XEON - Share
RAM : 1024MB - Share
H.D.D : 30GB
PORT : 1000MB
TRAFIC : unlimited
51,000Toman ماهانه
145,900Toman سه ماهه
276,600Toman شش ماهه
490,000Toman سالانه

VPS - 3072 - US - Share
CPU : XEON - Share
RAM : 1024MB - Share
H.D.D : 30GB
PORT : 1000MB
TRAFIC : unlimited
41,000Toman ماهانه
115,500Toman سه ماهه
222,200Toman شش ماهه
399,900Toman سالانه

VPS - 4096 - US - Share
CPU : XEON - Share
RAM : 4096MB - Share
H.D.D : 100GB
PORT : 1000MB
TRAFIC : unlimited
66,000Toman ماهانه
185,500Toman سه ماهه
345,500Toman شش ماهه
644,400Toman سالانه

VPS - 6144 - US - Share
CPU : XEON - Share
RAM : 1024MB - Share
H.D.D : 100GB
PORT : 1000MB
TRAFIC : unlimited
88,000Toman ماهانه
249,500Toman سه ماهه
455,500Toman شش ماهه
880,000Toman سالانه

Powered by WHMCompleteSolution